Złotych Osiem Dni Cytaty

Złotych Osiem Dni Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja


Złotych Osiem Dni Cytaty:


człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Złotych Osiem Dni Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl


Złotych Osiem Dni Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz


Złotych Osiem Dni Cytaty: Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia. -Albert Einstein


zdro­wy-rozsądek-to zbiór-up­rzedzeń-na­bytych-do osiem­naste­go-ro­ku-życia
Złotych Osiem Dni Cytaty: Seks jest jednym z dziewięciu argumentów za reinkarnacją. Pozostałe osiem można pominąć. -Henry Miller


seks-jest-jednym-z-dziewięciu-argumentów-za-reinkarnacją-pozostałe-osiem-można-pominąć
Złotych Osiem Dni Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Złotych Osiem Dni Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło


Złotych Osiem Dni Cytaty: Po osiem­nastych urodzi­nach życie le­ci jak z górki, gdzie cza­sem na­poty­kamy na rzeczy, które nas przerastają. -AnDree


po osiem­nastych-urodzi­nach-życie-­-jak z górki-gdzie-cza­sem-na­poty­kamy-na rzeczy-które-nas-przerastają
Złotych Osiem Dni Cytaty: Słaby balkon. Ju­lian­na moc­na bo nocna. Nie od­ważyła się wyjść na niego a inaczej -nie umiała. Roweo pod ok­na nie podchodził. Do nies­ta­bil­nych balkonów ust złotych nie otwierał. Zarzu­cił instrument. Ju­lian­na przeżyła z kotem. Kot zno­sił wszystko. Zakręco­ny nierzeczywistością zro­zumiał co woli. Wys­koczył przez balkon. Ocza­rowa­ny urze­kającą ma­gią słów zat­ru­tej myszy z długim ogonkiem skończył nie wiado­mo jak. Po­ruszo­ne ser­ce Ju­lian­ny wy­dało os­tatni blask po­padając w głębo­ki cień. Olej* -wpłynął dobrze. Na przep­ra­cowa­ny rozum. Łagodził starcie os­trych dni Julianny. ---------------------- * - rze­pako­wy ?  -wdech


Złotych Osiem Dni Cytaty: pragnęli złotych gór często chodzi­li nad może mieli fir­mo­we gadki włas­ne je­dynie szmatki. -bystry.76


pragnęli-złotych-gór-często-chodzi­li-nad-może-mieli-fir­mo­we-gadki-włas­ne-­dynie-szmatki
Złotych Osiem Dni Cytaty: Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście. -Robert Frost


jeśli-pracujesz-z-oddaniem-przez-osiem-godzin-możesz-w-końcu-zostać-szefem-by-pracować-przez-dwanaście
Złotych Osiem Dni Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Złotych Osiem Dni Cytaty: Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny. -Oscar Wilde


mężczyzna-nie-powinien-nigdy-żenić-ę-z-kobietą-o-złotych-włosach-ten-typ-jest-zawsze-sentymentalny
Złotych Osiem Dni Cytaty: w deszczo­we dni myślę o tobie at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel za­sypuję po­całun­ka­mi cienie sa­mot­ność do ser­ca tulę w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia 01.05.2012  -spirate


Złotych Osiem Dni Cytaty: Na kun­cie mum pinć złotych Długu ze dwa miliuny Sta­nu wol­ny­go jestym... Na ci­to szu­kum żuny. Zgłoszy­nia przyj­mumje be­ze og­ra­niczyń ilościowych. -Sierjoża


na kun­cie-mum-pinć-złotych-długu-ze dwa-miliuny-sta­nu-wol­ny­go-jestym-na-­to-szu­kum-żuny-zgłoszy­nia-przyj­mumje-be­ze
Złotych Osiem Dni Cytaty: Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost


jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
Złotych Osiem Dni Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama