Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty

Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy


moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem... --Ewelcia92-


naj­lep­szych-i naj­piękniej­szych-rzeczy-na świecie-nie można-ani-zo­baczyć-ani-dotknąć-trze­ba- poczuć-sercem
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Bo coś w sza­leństwie jest młodości wśród lo­tu wichru, skrzy­deł szumu co jest mądrzej­sze od mądrości i ro­zum­niej­sze od rozumu. -Leopold Staff


bo coś-w sza­ństwie-jest młodoś-wśród-lo­-wichru-skrzy­deł-szumu-co-jest mądrzej­sze-od mądroś-i-ro­zum­niej­sze-od rozumu
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa


bu­duje-swój-świat-na naj­de­likat­niej­szych-­giełkach-i ufa-rzeczom-naj­bar­dziej-ulotnym
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)


zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: He­roizm w pra­cy apos­tol­skiej prze­jawia się w od­ważnym po­dej­mo­waniu dzieł i za­dań naj­trud­niej­szych w da­nym śro­dowis­ku, za­nie­cha­nych przez in­nych ja­ko


Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer


odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux


Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein


naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Nie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych, ale je­go oczy


nie-na­ży-do tych-naj­przys­tojniej­szych-ale-­go-oczy-zabijają
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Prze­byta droga Niech nie będzie przeszkodą Do dal­szych kroków  -Taiyono Kudarashi


prze­byta-droga-niech-nie będzie-przeszkodą-do-dal­szych-kroków 
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Często w dzi­siej­szych cza­sach szu­kamy oso­by w sieci za­miast po­dejść i po­roz­ma­wiać w real­nym świecie, szczególnie, że się z tą osobą przep­ra­cowało kil­ka godzin. Później się łudzi­my nadzieją, że mi­mo wszys­tko ją gdzieś spot­ka­my, ale naj­częściej zos­ta­je to w for­mie pier­wotnej. Zos­ta­je dla niej pew­ne miej­sce w umyśle, za­rezer­wo­wane spec­jalnie dla niej. Ko­niec końców, wra­camy do miej­sca w którym i tak jes­teśmy sami. -Naznaczony


Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski


kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
Za mądrzej­szych I ro­zum­niej­szych Cytaty: In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda. -Maria Dąbrowska


in­te­ligen­cja-jest tą przyp­rawą-która-z naj­pospo­lit­szych-rzeczy-ro­bi-cuda