Za nic Mając Cytaty

Za nic Mając Cytaty: Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, trzymają język za zębami. -Oscar Wilde


błogosławieni-którzy-nie-mając-nic-do-powiedzenia-trzymają-język-za-zębami
Za nic Mając Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Za nic Mając Cytaty: Trzy­mając Cię za rękę, Czułam, jak oddychasz. Nie ma między na­mi nic - tyl­ko pożądanie... -Andrea


trzy­mając-cię-za rękę-czułam-jak oddychasz-nie- między-na­mi-nic-tyl­ko-pożądanie
Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Za nic Mając Cytaty: Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa. -George Eliot


niech-będzie-błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-ubrania-tego-faktu-w-słowa
Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony, który nie mając nic do po­wie­dze­nia nie ob­le­ka te­go w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-który-nie mając-nic-do po­wie­dze­nia-nie ob­­ka-te­go-w słowa
Za nic Mając Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams


de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Za nic Mając Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Za nic Mając Cytaty: Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego. -Anonim


mędrzec-to-ktoś-kto-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-próbuje-udowadniać-tego
Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-ten-co-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-obleka-tego-faktu-w-słowa
Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach. -George Eliot


błogosławiony-niech-będzie-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-dostarcza-tego-dowodu-w-słowach
Za nic Mając Cytaty: Życie każe nam czy­tać mie­dzy wier­sza­mi. Ale w ja­ki sposób mam to uczy­nić, mając przed sobą pus­te kartki. -zuzus


Życie-każe-nam-czy­ć-mie­dzy-wier­sza­mi-ale-w ja­ki-sposób-mam-to uczy­ć-mając-przed-sobą-pus­te-kartki
Za nic Mając Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania


cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Za nic Mając Cytaty: Kto może żyć bez życia i kto może kochać nie mając nic do dania? -Michel Quoist


kto-może-żyć-bez-życia-i-kto-może-kochać-nie-mając-nic-do-dania
Za nic Mając Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Za nic Mając Cytaty: Ludzka cy­wili­zac­ja może być ujęta w następujących słowach:


Za nic Mając Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Za nic Mając Cytaty: Czas to tyl­ko pędzący samochód, Bez ha­mulców, a kierow­cy wciąż brak. Po co prze­liczasz codzien­nie dochód, Jedząc, to sa­mo tra­cisz ów smak... I wiesz, że trzy­mając moją rękę, Nie wszys­tko jest tak sa­mo stabilne. Niewol­niczo, jak ry­ba łapie przynęte, Próbuję uwol­nić się. Ciszą za­mil­knę. Słońce też kiedyś zaśnie snem wiecznym, A ja kuszo­ny Twoim ciałem, będę się wił. -ZamoY