Za oj­czyznę O wolności Cytaty

Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie ma wolności dla wrogów wolności. -Antoine Louis Leon de Saint - Just


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nikt nie um­rze za oj­czyznę bez wiel­kiej nadziei nieśmiertelności. -Cyceron


nikt-nie um­rze-za oj­czyznę-bez-wiel­kiej-nadziei-nieśmiertelnoś
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru. -Mieczysław Jastrun


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Każdy oby­watel ma obo­wiązek um­rzeć za oj­czyznę, nikt nie ma obo­wiązku kłamać dla niej. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


każdy-oby­watel- obo­wiązek-um­rzeć-za oj­czyznę-nikt-nie  obo­wiązku-kłamać-dla-niej
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Oczy­wiście nieraz oglądałem oj­czyznę z sa­molotów, ale te­raz było to zu­pełnie coś in­ne­go. Jed­nym spoj­rze­niem obej­mo­wałem wiel­ki ob­szar. Cały kraj. Pol­ska wyglądała stąd mała, ale jed­nocześnie piękna. -Mirosław Hermaszewski


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Walka jest wychowawczynią wolności. -Friedrich Nietzsche


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Odpowiedzialność jest probierzem wolności. -Anonim


odpowiedzialność-jest-probierzem-wolnoś
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Klucze nie są synonimem wolności. -Antoni Regulski


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Bra­kuje mi dziecięcej wolności. -MyslacaWierszem


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: O, Wolności! Jakże cię przechytrzono! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Dyscyplina sztuki wymaga wolności. -Stanisław Jerzy Lec


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Wolności nie można symulować. -Stanisław Jerzy Lec


Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Wielkość człowieka mierzymy wielkością wolności. -Yannis Ritsos


wielkość-człowieka-mierzymy-wielkośą-wolnoś
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Im mniej po­lity­ki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt


im mniej-po­lity­ki-tym-więcej-wolnoś
Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Im mniej polityki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt