Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty

Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Na pozór by­li nor­malną,kochającą się rodziną.Nikt nie wie­dział,że za szczel­nie zam­knięty­mi drzwiami roz­gry­wa się piekło. -anja


na pozór-by­li-nor­malnąkochającą ę-rodzinąnikt-nie wie­działże-za szczel­nie-zam­knięty­mi-drzwiami-roz­gry­wa ę-piekło
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Niewiele po­wie, człowiek zam­knięty w sobie. -Bujak Bogusław


niewiele-po­wie-człowiek-zam­knięty-w sobie
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Ety­kieta to umiejętność ziewa­nia z zam­knięty­mi ustami. -Brigitte Bardot


ety­kieta-to umiejętność-ziewa­nia-z zam­knięty­mi-ustami
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi. -Dean Ray Koontz


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Ptak zam­knięty w złotej klat­ce nig­dy nie będzie szczęśli­wy, ja osaczo­na przez Ciebie też. -bluecaffe


ptak-zam­knięty-w złotej-klat­-nig­dy-nie będzie-szczęśli­wy-ja osaczo­na-przez-ciebie-też
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Jeśli zam­kniesz drzwi przed wszel­kim błędem - praw­da po­zos­ta­nie za drzwiami. -Rabindranath Tagore


jeśli-zam­kniesz-drzwi-przed-wszel­kim-błędem- praw­da-po­zos­­nie-za drzwiami
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Zam­knięty­mi powiekami Wypływa tęsknota Mi­nionych spojrzeń Skry­wanej miłości. __________________   -xX Monte Xx


zam­knięty­mi-powiekami-wypływa-tęsknota-mi­nionych-spojrzeń-skry­wanej-miłoś- 
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Może jes­teśmy dziećmi zam­knięty­mi w nieod­po­wied­nich ciałach, bo Ni­bylad­nia odeszła ra­zem z Michaelem. -Lanni


może-jes­teśmy-dziećmi-zam­knięty­mi-w nieod­po­wied­nich-ciałach-bo ni­bylad­nia-odeszła-ra­zem-z michaelem
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.   -Starlight


są miej­sca-które-zais­tniały-tyl­ko-przy-nas-i-choć-już-ich-nie -tra­fili­byśmy do nich-z zam­knięty­mi-ocza­mi- 
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem


tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: wiele razy bez od­wa­gi zwycięzkiej w so­bie pisząc w to­bie czytając wielok­rotność odczuwania każdą zmar­szczkę przenika z zam­knięty­mi oczami poz­na­je świeżość na­wet teraz wy­mięta tęsknota kocha sta­re listy  -Papużka


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Krzyk Łzy Nerwy Os­tre słowa Złość... Kłótnia - ( jed­na z tych co sprawiają, że w płucach ciąży nawet powietrze)... Na ko­niec Je­go decyzja -Nie widzi­my się przez tydzień... Siedem dni całuję go i dotykam z zam­knięty­mi oczyma uparcie (nie pat­rząc wcale) po­za widokiem na pa­mięć wed­le życzenia (Pod­glądam czasem....kłamię)  -Uśmiechnięta Anielica


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki. -Bolesław Prus


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Śmierć. Da­je wyt­chnienie i ulgę. Śmierć. Od­biera i rani. Chciałabym mieć pew­ność, że że śmierć to drzwi do do in­ne­go i lep­sze­go świata, a nie tyl­ko dob­ry i uza­sad­niony bra­kiem tętna powód, byś zos­tał zam­knięty w małe, drew­niane pu­dełko i za­ko­pa­ny w ziemi na niepa­miętną wieczność. -MadeleineC


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. -H » Michel Houellebecq » H. P. Lovecraft – przeciw światu


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: No­ga jest oczy­wiście bliższa, bo może ją pan przeżywać dwo­jako: raz z zam­knięty­mi ocza­mi ja­ko


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: Za­nim wyrzucę wszys­tkie meble i wytrę brud­ne okno za­nim wym­kną się moje jut­rzej­sze plany... Zbu­duję most zam­knięty na ścianie oku­ty w nadzieję wys­trzępionych słów By ut­rzy­mywał przy życiu wy­gasłe wybory spo­pielałe piosenki. roz­proszo­ne ścieżki. Tkli­we płótno ,  zniek­ształca horyzont. -Victoriaa


Za szczel­nie Zam­knięty­mi Drzwiami Cytaty: od­chodzę od twoich zmysłów a jed­nak nie umiem się powstrzymać kiedy pod­nosząc wzrok przek­raczasz wszel­kie granice i gdy zat­rzy­mujesz spojrzenie na skraju odjętej mi od ust filiżanki niemal czuję jak ześliz­gując się z ramion gu­ziki mi w su­kien­ce rozpinasz i z zam­knięty­mi oczami pochy­lasz się nad szklanką do­tykając us­ta­mi jej brzegu jak­byś sa­mym oddechem całował mo­je nadgarstki  -giulietka