Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty

Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


naj­szlachet­niej­-ludzie-za­dają-so­bie-najgłębsze-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


najszlachetniejsi-ludzie-zadają-sobie-najgłębsze-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Tam, gdzie między mężczyzną a ko­bietą zja­wia się li­tość, a na­wet po­lito­wanie, tam już in­ne uczu­cia pod­dają się bez wal­ki, uchodzą niepos­trzeżenie jak krew z uk­ry­tej rany. -Leon Kruczkowski


Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą.. -AnDree


nie­szczęścia-spa­dają-na ludzi-wiel­kich-ducho­wo-bo bóg-wie-że so­bie-poradzą
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Najgłębsze bliz­ny po­zos­ta­wiają w nas te mo­men­ty, w których próbu­jemy się odciąć. -Papillondenuit


najgłębsze-bliz­ny-po­zos­­wiają-w nas-te mo­men­ty-w których-próbu­jemy ę-odciąć
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Co­raz częściej słowa pa­dają,żeby tyl­ko ludzie stanęli prze­ciw­ko so­bie. Z cyk­lu po­wieści


co­raz-częściej-słowa-pa­dajążeby-tyl­ko-ludzie-stanęli-prze­ciw­ko-so­bie-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany. -Nieżywy


Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli. -Jostein Gaarder


z-rozmaitych-powodów-większość-ludzi-tak-bardzo-pochłonię-jest-codziennymi-problemami-że-zdumienie-samym-życiem-zostaje-odepchnięte-w
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Je­dynie miłość zdol­na jest zes­po­lić żywe is­to­ty tak, by się nawza­jem uzu­pełniały i roz­wi­jały, gdyż tyl­ko ona od­wołuje się do te­go, co w nich najgłębsze. -Pierre Teilhard de Chardin


Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro?  -WQX


Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Czas goi wszelkie rany. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. -Miguel de Cervantes


cierpliwość-jest-plastrem-na-wszystkie-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Czas goi wszys­tkie rany. -Menander


czas-goi-wszys­tkie-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. -Ryszard Riedel


chcę-trochę-cza­su-bo czas-leczy-rany
Za­dają So­bie Najgłębsze Rany Cytaty: Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi. -Ezop


największy-jest-ból-gdy-rany-zadają-najbliż