Za­dają Cytaty

Za­dają Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Za­dają Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Za­dają Cytaty: ile ra­zy w imię miłości uka­mieno­wałeś bliźniego są słowa które nie pa­dają daleko nie da­lej niż od jabłoni i ludzie co upa­dają tak lekko jak gdy­by nie czu­li bólu którym jak chle­bem się dzielą a prze­cież by do­dać im skrzydeł pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni  -giulietka


Za­dają Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath


Za­dają Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Za­dają Cytaty: War­tości są tak sa­mo ważne w życiu pry­wat­nym jak na po­ziomie przed­siębior­stwa. Dla człowieka są głównym as­pektem oso­bowości, w fir­mie de­cydują o kształto­waniu jej kul­tu­ry or­ga­niza­cyj­nej. Człowieko­wi poz­wa­lają żyć god­nie i um­rzeć w spo­koju. Or­ga­nizac­ji dają szansę na nieśmier­telność. Za­pew­niają ut­rzy­manie równo­wagi wewnętrznej w ok­re­sach tur­bu­len­cji i dają ciągle im­pulsy do rozwoju. -L » Sławomir Lachowski » Droga ważniejsza niż cel


Za­dają Cytaty: Bi­lety do ra­ju sprze­dają w kościołach. -StachuKrankiela


bi­lety-do ra­ju-sprze­dają-w kościołach
Za­dają Cytaty: Dają ka­ganiec ow­com, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński


Za­dają Cytaty: Kto ma chleb, temu jeszcze dają. -Anonim


kto-chleb-temu-jeszcze-dają
Za­dają Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop


często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Za­dają Cytaty: Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez. -Iason Evangelu


najpiękniejsze-oczy-dają-najwięcej-łez
Za­dają Cytaty: Naj­cichsze wib­racje na­dają trwałość ... -Cykam


naj­cichsze-wib­racje-na­dają-trwałość
Za­dają Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty


gra­nice-dają-pew­ność-istnienia
Za­dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien


pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Za­dają Cytaty: Pieniądze dają chleb, los daje żonę. -William Shakespeare


Za­dają Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe


pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Za­dają Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Za­dają Cytaty: Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński