Za­pomi­nając O tym Cytaty

Za­pomi­nając O tym Cytaty: Ludzie uważają się za Bo­ga, jed­nocześnie za­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nad nami. -Sylbira


ludzie-uważają ę-za bo­ga-jed­nocześnie-za­pomi­nając-o tym-że jest on wy­soko-nad-nami
Za­pomi­nając O tym Cytaty: ko­biety to różno­rod­ne figury mężczyźni to matematycy po­le po­wie­rzchni wpierw liczą za­pomi­nając o objętości. -bystry.76


ko­biety-to różno­rod­ne-figury-mężczyź-to matematycy-po­-po­wie­rzchni-wpierw-liczą-za­pomi­nając-o objętoś
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Nig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów, gdy ot­wierasz tyl­ko uszy, za­pomi­nając o ser­cu i duszy... -Papillondenuit


nig­dy-nie zro­zumiesz-sen­su-wy­powiada­nych-słów-gdy-ot­wierasz-tyl­ko-uszy-za­pomi­nając-o ser­cu-i duszy
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Szczęście człowieka na ziemi zaczy­na się dlań wte­dy, gdy za­pomi­nając o so­bie zaczy­na żyć dla bliźnich. -Mikołaj Gogol


szczęście-człowieka-na ziemi-zaczy­na ę-dlań-wte­dy-gdy-za­pomi­nając-o so­bie-zaczy­na-żyć-dla-bliźnich
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami. -Kedar


praw­da-jest wo­koło-każde­go-z nas-Łapiemy te wy­god­ne-wspiera­my ę-ty­mi-szyb­ki­mi-za­pomi­nając-o tych-da­leko-cza­sami
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Mam dzi­siaj to co kiedyś wy­dawało się niereal­ne, nieosiągalne, Ale mi­mo to cze­goś mi brak, mo­je ser­ce drży nies­po­koj­nie, tęskniąc za czymś nieustannie... Za­wiodłam je, pod­dałam się za­sadom współczes­ne­go świata tłumiąc śpiew duszy, gasząc blask cieka­wości uk­ry­ty w moich oczach, za­pomi­nając o tym że są jeszcze in­ni ludzie niż ja.. -darkness


Za­pomi­nając O tym Cytaty: Światełka dob­rych uczynków idzie wy­palić, wy­pomi­nając je so­bie w kłótni i po­tem za­miast pos­ta­rać się je ja­koś wskrze­sić, wy­god­niej jest w pow­stałej ciem­ności uk­ry­wać stra­cone twarze. Z cyk­lu po­wieści


Za­pomi­nając O tym Cytaty: Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci. -Nicholas de Chamfort


co to jest kochan­ka-ko­bieta-przy-której za­pomi­nasz-o tym-co umiesz-na pa­mięć-to jest za­pomi­nasz-o wa­dach-jej-pł
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Prze­budziła go pieśń którą mo­noton­nie wyb­rzmiewał złoty budzik. Hi­giena pocze­kała, iro­nicznie uśmie­chając się do głodu, A on znów po­pat­rzył w okno i po­raz os­tatni zrozumiał przy­należącą do niego miłość i nieświado­my smu­tek w oczach jej ofiar. Krok do tyłu i za­pomi­nając o chwili odi­zolo­wał się od jakże nieza­pom­nianych wspomnień. -michaelangelo


Za­pomi­nając O tym Cytaty: O męko straszli­wa wy­muszo­nych od wewnątrz czynów, przed który­mi skręca się ze zgro­zy cała ta nasza głupia, ni­by-ludzka powłoczka, nędzna ma­seczka na tym bydlęcym ba­lu mas­ko­wym, którym jest życie społeczne, zaczy­nając od re­woluc­ji francuskiej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Za­pomi­nając O tym Cytaty: Przes­taw­szy ko­goś kochać, ko­bieta za­pomi­na na­wet o tym, co mu z siebie dawała. -Jean de La Bruyére


przes­taw­szy-ko­goś-kochać-ko­bieta-za­pomi­na-na­wet-o tym-co mu z siebie-dawała
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Ko­bieta prze­bacza wszys­tko. Ale za to często przy­pomi­na o tym, że przebaczyła. -Simone de Beauvoir


ko­bieta-prze­bacza-wszys­tko-ale za to często-przy­pomi­na-o tym-że przebaczyła
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Ludzie przy­pomi­nają skar­bonkę. Im mniej jest na­pełniona tym większy ro­bi hałas. -Marcel Achard


ludzie-przy­pomi­nają-skar­bonkę-im mniej-jest na­pełniona-tym-większy-ro­bi-hałas
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Nieby­wałe, jak szyb­ko ludzie zwyk­li za­pomi­nać o tym, co obiecy­wali po słowie ,,zawsze


nieby­wałe-jak szyb­ko-ludzie-zwyk­li-za­pomi­nać-o tym-co obiecy­wali-po słowie-zawsze
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére


ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Tęskno­ta przy­pomi­na, że nie jes­teśmy wol­ni całko­wicie. Przy­pomi­na, że nasza dusza na­leży do ja­kiegoś miej­sca bądź człowieka. -respirer


tęskno­-przy­pomi­na-że nie jes­teśmy-wol­-całko­wicie-przy­pomi­na że nasza-dusza-na­ży-do ja­kiegoś-miej­sca-bądź
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Mu­zyka niczym nie przy­pomi­na sztu­ki. Przy­pomi­na perfumy. -Sakaguchi Ango


mu­zyka-niczym-nie przy­pomi­na-sztu­ki-przy­pomi­na perfumy
Za­pomi­nając O tym Cytaty: Pew­na część Ciebie żyje w in­nych ludziach, nie za­pomi­naj o tym ilek­roć zwątpisz w sa­mego siebie. -kate-em


pew­na-część-ciebie-żyje-w in­nych-ludziach-nie za­pomi­naj-o tym-ilek­roć-zwątpisz-w ­mego-siebie