Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty

Go to Gemtracks
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur
spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki. -Roman Dmowski
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra
bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ
chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak
po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Tyl­ko nieuza­sad­niona za­rozu­miałość jest uzasadniona. -Hugo Dionizy Steinhaus
tyl­ko-nieuza­sad­niona-za­rozu­miałość-jest uzasadniona
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Su­rowość jest wy­razem sza­cun­ku, wy­rozu­miałość - lekceważenia. -Henryk Elzenberg
su­rowość-jest wy­razem-sza­cun­ku-wy­rozu­miałość- lekceważenia
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy. -Ronald Russell
dzi­siej­sze-wy­rozu­miałe-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-przebaczyliśmy
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar
wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Po co wam ty­le ob­cych języków sko­ro nie umiecie po­rozu­mieć się w swoim własnym?  -Anna Onichimowska
po co wam-ty­-ob­cych-języków-sko­ro-nie umiecie-po­rozu­mieć ę-w swoim-własnym 
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke
sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: są dni, które za­noszą się już tyl­ko na noc  -eskimo
są dni-które-za­noszą ę-już-tyl­ko-na noc 
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Cofamy się, aby skoczyć wyżej. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Zawsze można być wyżej powieszonym. -Stanisław Jerzy Lec
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells
w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. -Ezop
nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Niech szewc nie osądza po­wyżej obuwia. -Apelles
niech-szewc-nie osądza-po­wyżej-obuwia
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: (...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem. -Marek Hłasko
łat­wiej-chy­ba-zbu­dować-so­bie-nieśmier­telność-ż-po­rozu­mieć ę-z dru­gim-człowiekiem
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin
kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione. -Ignacy Piotr Legatowicz
nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Praw­dzi­we kochać nie znaczy z pożąda­nia a wyłącznie wte­dy, gdy znaj­du­je się po­rozu­mienie Ro­zumu z Sercem. -Fruwająca
praw­dzi­we-kochać-nie znaczy-z pożąda­nia-a wyłącznie-wte­dy-gdy-znaj­­ ę-po­rozu­mienie-ro­zumu-z sercem
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty:
złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin
ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. -Stanisław Lem
na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zamaskować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
Za­rozu­miali Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zatuszować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty