Za­rozu­miali Noszą Cytaty

Go to Gemtracks
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak
po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Su­rowość jest wy­razem sza­cun­ku, wy­rozu­miałość - lekceważenia. -Henryk Elzenberg
su­rowość-jest wy­razem-sza­cun­ku-wy­rozu­miałość- lekceważenia
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Tyl­ko nieuza­sad­niona za­rozu­miałość jest uzasadniona. -Hugo Dionizy Steinhaus
tyl­ko-nieuza­sad­niona-za­rozu­miałość-jest uzasadniona
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar
wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy. -Ronald Russell
dzi­siej­sze-wy­rozu­miałe-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-przebaczyliśmy
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Po co wam ty­le ob­cych języków sko­ro nie umiecie po­rozu­mieć się w swoim własnym?  -Anna Onichimowska
po co wam-ty­-ob­cych-języków-sko­ro-nie umiecie-po­rozu­mieć ę-w swoim-własnym 
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke
sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: są dni, które za­noszą się już tyl­ko na noc  -eskimo
są dni-które-za­noszą ę-już-tyl­ko-na noc 
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. -Ezop
nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells
w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: (...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem. -Marek Hłasko
łat­wiej-chy­ba-zbu­dować-so­bie-nieśmier­telność-ż-po­rozu­mieć ę-z dru­gim-człowiekiem
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin
kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione. -Ignacy Piotr Legatowicz
nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Praw­dzi­we kochać nie znaczy z pożąda­nia a wyłącznie wte­dy, gdy znaj­du­je się po­rozu­mienie Ro­zumu z Sercem. -Fruwająca
praw­dzi­we-kochać-nie znaczy-z pożąda­nia-a wyłącznie-wte­dy-gdy-znaj­­ ę-po­rozu­mienie-ro­zumu-z sercem
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin
ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Za­rozu­miali Noszą Cytaty:
złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zatuszować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zamaskować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać. -Władysław Grzeszczyk
ci naj­chętniej-pod­noszą-pop­rzeczkę-którzy-nie muszą-przez-ą-skakać
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Niektórzy szklą noszą dla wzroku, a inni, żeby ich prawda w oczy nie kłuła. -Alojzy Żółkowski
niektórzy-szklą-noszą-dla-wzroku-a-inni-żeby-ich-prawda-w-oczy-nie-kłuła
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa. -PróbujPatrzećKolorowo
cza­sem-na­wet-naj­silniej­-po­noszą-klęskę-ważne-by mieć-od­wagę-i spróbo­wać-zacząć-od nowa
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Mój upadły aniele otul mnie swą ciem­nością i po­każ mi jas­ność ser­ca i duszy mo­jego wybranka Proszę o wy­rozu­miałość:):) os­tatnio nie mam we­ny :(:(  -Sipa
mój-upadły-aniele-otul-mnie-swą-ciem­nośą-i po­każ-mi jas­ność-ser­ca-i duszy-mo­jego-wybranka-proszę-o wy­rozu­miałość
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu
zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek. -Solon
uni­kaj-przy­jem­noś-które-po­tem-przy­noszą-smutek
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać. -W » Virginia Woolf » Orlando
często-za­tem-gdzie-umysł-jest naj­większy-tam-ser­-zmysły-wiel­ko­duszność-miłość-wy­rozu­mienie-życzli­wość-i cała-reszta
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców. -Josephine Hart
mężczyź-którzy-zgniatają-w dłoni-kieliszki-pożerając-wzro­kiem-młode-ko­biety-od­noszą-głębsze-ra­ny-ż-tyl­ko-ska­lecze­nia
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą  -one drop for all
śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji. -Mark Twain
za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Mam wspa­niałych przy­jaciół, którzy przy­noszą mi szczęście. Nieza­leżenie od te­go co ro­bię i gdzie jestem. -Aleksandra_Czarna
mam-wspa­niałych-przy­jaciół-którzy-przy­noszą-mi szczęście-nieza­żenie-od te­go-co ro­bię-i gdzie-jestem
Za­rozu­miali Noszą Cytaty: Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia... -kate-em