Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty

Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Bat: I bat puszcza pędy, gdy natrafi na podatny grunt. -Stanisław Jerzy Lec


bat-i-bat-puszcza-pędy-gdy-natrafi-na-podatny-grunt
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem. -Jan Sztaudynger


jak-świat-światem-bat-ź-współżyje-z-grzbietem
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Kontrowersyjny Bat na pol­skich biskupów Pa­pież Franciszek  -fyrfle


kontrowersyjny-bat-na pol­skich-biskupów-pa­pież-franciszek 
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat. -Anonim


kto-nie-dba-o-konie-ten-musi-zabiegać-o-dobry-bat
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat. -Władysław Grzeszczyk


kto-nie dba-o ko­nie-ten-mu­-za­biegać-o dob­ry-bat
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Nos­talgia jest cier­pieniem spo­wodo­wanym nies­pełnionym prag­nieniem powrotu. -Milan Kundera


nos­talgia-jest cier­pieniem-spo­wodo­wanym-nies­pełnionym-prag­nieniem-powrotu
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Porąba­ny los, Ku roz­paczy most, za­wodo­wo jak dro­gowy wa­lec wprost, Miażdży, niszczy mnie- Tatango!  -Wojciech Młynarski


porąba­ny-los-ku-roz­paczy-most-za­wodo­wo-jak dro­gowy-wa­lec-wprost-miażdży-niszczy-mnie-tatango 
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Gdy­by każdy upa­dek po­wodo­wał złama­nie, mo­ja wiot­ka dusza jeździłaby już na wózku inwalidzkim. -AlexWolf


gdy­by-każdy-upa­dek-po­wodo­wał-złama­nie-mo­ja-wiot­ka-dusza-ździłaby-już-na wózku-inwalidzkim
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. -Eva Perón (Evita)


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Chaos i nieporządek jest właśnie ma­ni­fes­tacją upad­ku, który spo­wodo­wał strzas­ka­nie na ka­wałki. Gdy­by się połączyć- to tak jak­by o kant du­py roz­bić to, co było. -MyArczi


chaos-i nieporządek-jest właśnie-­­fes­tacją-upad­ku-który-spo­wodo­wał-strzas­ka­nie-na ka­wałki-gdy­by ę-połączyć-to tak
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: W do­bie elek­tro­niki zdra­da ducho­wa szyb­ciej czy później zarówno względy czasu jak i je­go złodziei do­pad­nie z życze­niami no­woroczny­mi od ety­ki za­wodo­wej dla psychologów  -natalia(__ups


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Wezmę w swą dłoń ma­giczną kredkę i na­maluję na Two­jej twarzy wie­czny uśmiech spo­wodo­wany naszym wspólnym szczęściem ..., a Ty weż ma­giczny klej i sklej nasze ser­ca w jed­no wiel­kie - wspólne...For S. -Kajka85


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: zaszcze­kał pies brunatnie na deszcz obcy bo w kroplach już się nie odbija skroń pod potem słonym już nie pulsujesz o, krwi i wodo przy in­nej cię pompuje serce pościeli  -jatoja


zaszcze­kał-pies-brunatnie-na-deszcz-obcy-bo-w kroplach-już ę-nie odbija-skroń-pod-potem-słonym-już-nie pulsujesz-o-krwi-i wodo-przy
Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Ka­riera za­wodo­wa w gru­zach, sa­mot­ne wie­czo­ry i przed­wczo­raj­szy obiad kon­su­mowa­ny nocą w to­warzys­twie księżyca z przy­lepionym no­sem do brud­nej szyby... Tak, to przyz­woita ce­na za ko­bietę, którą kochał za bardzo. -laser show


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: do ciebie mor­sem zapukam i echo­sondę wyślę w priory­teto­wym liście bez­prze­wodo­wo w załączni­ku lub mailowo ka­nałami snami pod­nieb­ny­mi aerop­la­nami chmurami choć to nieoczywiste w pe­wien sposób zagmatwane cze­kać będę na odzew ni­hilis­tyczny­mi dniami  -dooorotis


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi. -Milan Kundera


Za­wodo­wa Ak­ro­bat­ka Cytaty: Im bar­dziej się od siebie od­da­laliśmy, tym roz­paczli­wiej sta­rałem się oca­lić to, co nas kiedyś łączyło, lecz niczym w błędnym ko­le, mo­ja des­pe­rac­ja po­wodo­wała, ze prze­paść między na­mi sta­wała się jeszcze większa. -Nicholas Sparks