Zaś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaś Cytaty: Mężczyz­na, który de­cydu­je się zas­koczyć swoją żonę, zaz­wyczaj by­wa zas­ka­kiwa­ny sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Zaś Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła
zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Zaś Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata
Zaś Cytaty: `Nie pla­nuj, nie zas­ta­nawiaj się bo życie Cię jeszcze nie raz zas­koczy. Oby tyl­ko po­zytyw­nie :)  -bluecaffe
`nie-pla­nuj-nie zas­­nawiaj ę-bo życie-cię-jeszcze-nie raz-zas­koczy-oby-tyl­ko-po­zytyw­nie- 
Zaś Cytaty: TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się. -osobliwy
Zaś Cytaty: Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych. -Papillondenuit
Zaś Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski
Zaś Cytaty: Czy nie zas­ta­nawia ich, dlacze­go wciąż rośnie liczba zabójstw, sa­mobójstw, liczba nar­ko­manów? Nie zas­ta­nawia ich to? Czy nie ro­zumieją, że... więcej młodych ludzi bie­rze kokę niż ot­rzy­muje dyplomy?  -Tupac Amaru Shakur
Zaś Cytaty: Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami. -Jacek Dukaj
Zaś Cytaty: Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. .. -AnDree
Zaś Cytaty: Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny . -Wanda Krzemińska
Zaś Cytaty: Je­den woła, moc­no w ser­cu wzburzony,
Zaś Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:
Zaś Cytaty: Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu. -Leena Krohn
Zaś Cytaty: Listek figowy: Zas zasłona łona. -Anonim
listek-figowy-zas-zasłona-łona
Zaś Cytaty: Wy zaś, jakkolwiek usiądziecie, uzykantami nie będziecie. -Iwan Kryłow
wy-zaś-jakkolwiek-usiądziecie-uzykantami-nie-będziecie
Zaś Cytaty: O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany. -Marek Aureliusz
o-własnych-stój-łach-nie-zaś-podtrzymywany
Zaś Cytaty: Małżeństwo jak śmierć, zas­ta­je ludzi nieprzygotowanych. -Nicolo Tommaseo
małżeństwo-jak śmierć-zas­­-ludzi-nieprzygotowanych
Zaś Cytaty: Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. -Paweł Św
wiedza-wbija-w-pychę-miłość-zaś-buduje
Zaś Cytaty: Znajdujesz to, czego szukasz, umyka Ci zaś to, co zaniedbujesz. -Sokrates
znajdujesz-to-czego-szukasz-umyka-ci-zaś-to-co-zaniedbujesz
Zaś Cytaty: Matce robi się wyznania, zwierzenia zaś - rówieśnicy. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
Zaś Cytaty: Człowiek się rozmnaża, zaś głupota w nim - namnaża. -Stefan Pacek
człowiek-ę-rozmnaża-zaś-głupota-w-nim-namnaża
Zaś Cytaty: nie zas­ta­nawiaj się ... pop­rostu zrób to  -badtomek
nie zas­­nawiaj ę-pop­rostu zrób-to 
Zaś Cytaty: Sa­mot­ność by­wa oczyszcze­niem, zaś to­warzys­two wybawieniem. -Ryder
sa­­ność-by­wa-oczyszcze­niem-zaś-to­warzys­two-wybawieniem
Zaś Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza
jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Zaś Cytaty: Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek. -Arystoteles
doświadczenie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświadczenia-przypadek
Zaś Cytaty: Wyobrażeniem wzniosłości jest płeć męska, żeńska zaś - piękności. -Emanuel Kant
wyobrażeniem-wzniosłoś-jest-płeć-męska-żeńska-zaś-pięknoś
Zaś Cytaty: Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim
czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Zaś Cytaty: Prawo zamilkło, konieczność przemówiła, my zaś daliśmy jej posłuch. -Montesquieu
prawo-zamilkło-konieczność-przemówiła-my-zaś-daliśmy-jej-posłuch
Zaś Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Zaś Cytaty: `Wolę żebyś mnie mi­le zas­koczył niż niemi­le rozczarował. -bluecaffe
`wolę-żebyś-mnie-mi­-zas­koczył-ż-niemi­-rozczarował
Zaś Cytaty: Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika. -Friedrich Nietzsche
ku-wojnie-wychowany-być-mąż-niewiasta-zaś-ku-wytchnieniu-wojownika
Zaś Cytaty: Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej! -Włodzimierz Ścisłowski
ciąg-dalszy-ja-podpowiem-po-grzybobraniu-zaś-czy-dewastacji-raczej
Zaś Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel
porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Zaś Cytaty: Ty zaś uczyń tak, abym słów na wiatr nie rzucał. -Tytus Carus Lukrecjusz