Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty

Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Je­den marzy o nieśmier­telności, dru­gi o emeryturze. -Jan Czarny


je­den-marzy-o nieśmier­telnoś-dru­gi-o emeryturze
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. -Susan Ert


mi­liony-marzą-o nieśmier­telnoś-równocześnie-nie wiedząc-co ze sobą-zro­bić-w deszczo­we-nie­dziel­ne-popołudnie
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu. -Leena Krohn


Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica. -Kazimierz Chyła


ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. -Krzysztof Chyła


ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka


zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: - Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka


 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Drui­dzi pat­rzy­li na tu­rystę z mi­nami re­zer­wo­wany­mi zwyk­le dla wściekłych owiec al­bo nagłej ule­wy żab. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


drui­dzi-pat­rzy­li-na ­rystę-z mi­nami-re­zer­wo­wany­mi-zwyk­-dla-wściekłych-owiec-al­bo-nagłej-ule­wy-żab
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Dla ludzi mam ot­warte drzwi Niewiele zab­rać można mi. Ale jak ktoś mi da po pysku, od­dam z na­wiązką, Ja nie Chrystus. -Jacek Kaczmarski


dla-ludzi-mam-ot­warte-drzwi-niewiele-zab­rać-można-mi-ale-jak ktoś-mi da po pysku-od­dam-z na­wiązką-ja nie chrystus
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Nieśmier­telne są tyl­ko rzeczy martwe. -Tadeusz Kotarbiński


Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Mo­ja nieśmier­telność jest krótka ale pewna  -Rafał Wojaczek


mo­ja-nieśmier­telność-jest krótka-ale-pewna 
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Miłość jest pier­wszą wśród nieśmier­telnych rzeczy. -Alighieri Dante


miłość-jest pier­wszą-wśród-nieśmier­telnych-rzeczy
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu


nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Wylądo­wałem wczo­raj na OIOMie... na chwilę życia brakło. Łzy wy­lałem naj­bliższym, choć bar­dzo te­go nie chciałem. Dbając o nich wszys­tkich - zab­rakło miej­sca dla sa­mego siebie. -Xmen


Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Nieśmier­telny jest Czas ma ty­le lat co świat Sta­ruszek żwawy Krys­ty­na Sz. 22.01.2015r. -krysta


nieśmier­telny-jest-czas- ty­-lat-co świat-sta­ruszek-żwawy-krys­ty­na-sz-22012015r
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać. -Woody Allen


nieśmier­telność-jest bar­dzo-łat­wa-do osiągnięcia-wys­tar­czy nie umierać
Zab­rakłoby Nieśmier­telności Dla Cytaty: Kręcę się na fo­telu biurowym Na ta­nim fo­telu, metalowym Sza­leńcze żądze całkiem pier­wotne Za­raz złamie ołówek, kar­tkę pot­ne Jes­tem strachem dla świata Jes­tem prze­syco­ne wcielo­ne zło Jes­tem urzędni­kiem, jam jest biurokrata Za my­mi ple­cami, re­gula­min i godło Jes­tem dla pe­tentów gor­szy od ka­ta Urzędnik to ja, wo­da, co skałę drąży Do zab­lo­kowa­nia Twych marzeń dąży   -M44G