Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty

Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo


po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman


niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. -Władysław Grzeszczyk


gdzie-kończy ę-szcze­rość-tam ę-na pew­no-zaczy­na-samotność
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać. -Jacek Urbański


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-sta­rość- wygderać
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Kiedy przychodzi sta­rość, zwycza­je stają się tyranią. -Gustaw Flaubert


kiedy-przychodzi-sta­rość-zwycza­-stają ę-tyranią
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć tak, jak sta­rość mu­si się wypierdzieć. -Marta Fox


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-tak-jak sta­rość-mu­ ę-wypierdzieć
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: W dzieciństwie i młodości człowiek uczy się swoich możli­wości, na sta­rość - ograniczeń. -Ryszard Podlewski


w dzieciństwie-i młodoś-człowiek-uczy ę-swoich-możli­woś-na sta­rość- ograniczeń
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła


za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Człowiek na sta­rość dziecinnieje. -Sofokles


człowiek-na sta­rość-dziecinnieje
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Sta­rość za­miast jut­ra po­siada wczoraj. -Alfred Aleksander Konar


Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Sta­rość, nie miłość przychodzi sama... -qches


sta­rość-nie miłość-przychodzi-sama
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Sta­raj się być człowiekiem, który zaczy­na swo­je życie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Zaczy­na się Sta­rość Młodych Cytaty: Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci. -Ezop


czym-sko­rup­ka-na­ąknie-za młodu-tym-na sta­rość-trą