Zaczy­nają Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaczy­nają Cytaty: Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
Zaczy­nają Cytaty: Ho­nor i Hi­pok­ryzję łączy je­dynie to, iż zaczy­nają się na tą samą literę. -Bruno
ho­nor-i hi­pok­ryzję-łączy-­dynie-to-iż zaczy­nają ę-na tą samą-literę
Zaczy­nają Cytaty: Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
Zaczy­nają Cytaty: Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia?  -jatoja
po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
Zaczy­nają Cytaty: Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych. -Albert Pine
gdy-po­zos­­wić-ludziom-wol­ność-wy­boru-z miej­sca-zaczy­nają-naś­dować-innych
Zaczy­nają Cytaty: Wbrew po­zorom łat­wo ko­goś stracić. Scho­dy zaczy­nają się wte­dy, gdy trze­ba przyjąć tę stratę. -patt_
wbrew-po­zorom-łat­wo-ko­goś-stracić-scho­dy-zaczy­nają ę-wte­dy-gdy-trze­ba-przyjąć-tę stratę
Zaczy­nają Cytaty: Życie toczy się pros­ty­mi re­gułami, za­sada­mi, kom­pli­kac­je zaczy­nają się, gdy próbu­je się je obejść. -szpiek
Życie-toczy ę-pros­ty­mi-re­gułami-za­sada­mi-kom­pli­kac­-zaczy­nają-ę-gdy-próbu­ ę- obejść
Zaczy­nają Cytaty: Ame­ryka­nin lu­bi mieć do czy­nienia z wielką łat­wizną al­bo z niebo­siężny­mi trud­nościami ; kiedy trze­ba być pośrod­ku, zaczy­nają się z nim kłopoty. -John Fitzgerald Kennedy
ame­ryka­nin-lu­bi-mieć-do czy­nienia-z wielką-łat­wizną-al­bo-z niebo­ężny­mi-trud­nościami- kiedy-trze­ba-być-pośrod­ku
Zaczy­nają Cytaty: Woj­ny zaczy­nają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz. -Niccolò Machiavelli
woj­ny-zaczy­nają-ę-kiedy-chcesz-ale-nie kończą-ę-kiedy-prosisz
Zaczy­nają Cytaty: Kiedy w roz­mo­wie, której słucha­my, zaczy­nają nas gniewać ab­surdy, na­leży so­bie wyob­ra­zić, że jest to sce­na ko­mediowa, w której występują dwaj głupcy. -Arthur Schopenhauer
kiedy-w roz­mo­wie-której słucha­my-zaczy­nają-nas-gniewać-ab­surdy-na­ży-so­bie-wyob­ra­zić-że jest to sce­na-ko­mediowa
Zaczy­nają Cytaty: Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby. -Albert Einstein
małżeństwo-dop­ro­wadza-do te­go-że ludzie-zaczy­nają-trak­to­wać-siebie-nawza­jem-jak przed­mioty-będą-ich-włas­nośą
Zaczy­nają Cytaty: His­to­rie nig­dy nie mają końca, cho­ciaż książki nam to su­gerują. One nie kończą się na os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszej. -Cornelia Funke
his­to­rie-nig­dy-nie mają-końca-cho­ciaż-książki-nam-to su­gerują-one nie kończą ę-na os­tatniej-stro­nie-ani
Zaczy­nają Cytaty: Ludzie za­pomi­nają o da­waniu in­nym dob­ra gdy wie­cznie otacza ich zło ale cza­sami rolę mogą się od­wrócić i człowiek zaczy­na błądzić po no­wych dro­gach, zmieniając siebie  -WQX
ludzie-za­pomi­nają-o da­waniu-in­nym-dob­ra-gdy-wie­cznie-otacza-ich-zło-ale-cza­sami-rolę-mogą ę-od­wróć-i człowiek-zaczy­na
Zaczy­nają Cytaty: Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści
Zaczy­nają Cytaty: Nie mogę zos­tać długo w jed­nym miej­scu. Ra­ny zaczy­nają się jątrzyć, mięśnie wiot­czeć i po­woli umieram. Muszę iść do przo­du cho­ciaż to co piękne i ważne zos­tało w tyle. -respirer
Zaczy­nają Cytaty: mialam skrzyd­la przy to­bie i nie umiem juz la­tac wy­pali­lo sie wszys­tko czy prze­sadzam?chcialam sta­bili­zac­ji a te­raz chce sza­len­stwa uczu­cia we mnie zaczy­naja wygasac... -sylwiatko
Zaczy­nają Cytaty: Zaw­sze kiedy mam prob­lem, przy­po­mi­nają mi się Two­je słowa. Od ra­zu jest mi lżej. Roz­wiąza­nie przychodzi samo. Zaczy­nam wszys­tko od no­wa, tak jak­byś była tuż obok. Do­da­jesz siły. Wyz­nacz mi cel. --- z se­rii
Zaczy­nają Cytaty: Kiedy re­ligia i po­lity­ka jadą na tym sa­mym wo­zie, ci, co po­wożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczy­nają pędzić na łeb na szyję... i nie pa­miętają, że pędzące­mu na oślep człowieko­wi uka­zuje się prze­paść, kiedy już jest za późno. -Frank Herbert
Zaczy­nają Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine
ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Zaczy­nają Cytaty: Szczęście człowieka na ziemi zaczy­na się dlań wte­dy, gdy za­pomi­nając o so­bie zaczy­na żyć dla bliźnich. -Mikołaj Gogol
szczęście-człowieka-na ziemi-zaczy­na ę-dlań-wte­dy-gdy-za­pomi­nając-o so­bie-zaczy­na-żyć-dla-bliźnich
Zaczy­nają Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich
Zaczy­nają Cytaty: “ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ”  -William Shakespeare (Szekspir)
Zaczy­nają Cytaty: Tam gdzie zaczy­na się od­wa­ga, zaczy­na się ho­nor lub głupota. -Ryder
tam-gdzie-zaczy­na ę-od­wa­ga-zaczy­na ę-ho­nor-lub-głupota
Zaczy­nają Cytaty: I zaczy­nam żałować, że nie spo­tykam ludzi dru­gi raz. Tak bar­dzo zaczy­na mnie cieka­wić ja­kie byłoby ich zacho­wanie, reak­cje, mi­mika, pos­ta­wa ciała. Dziw­ne? Może. Ale....Wiesz...to cho­le*nie zaczy­na uwierać między łopat­ka­mi, może dla­tego, że co­raz częściej chciałabym ut­rzy­mać kon­takt wzro­kowy dłużej niż te przeklęte 3 sekundy. -VnK
Zaczy­nają Cytaty: Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie. -Stefan Wyszyński
Zaczy­nają Cytaty: Ci którzy za­pomi­nają o po­pełnionych błedach, pow­tarzają je. -wesolutka214
ci którzy-za­pomi­nają-o po­pełnionych-błedach-pow­tarzają
Zaczy­nają Cytaty: Niech sko­nają Ci wszys­cy od­bierający nadzieję na lep­sze jutro. -Bruno
niech-sko­nają-ci wszys­cy-od­bierający-nadzieję-na lep­sze-jutro
Zaczy­nają Cytaty: Ludzie przy­pomi­nają skar­bonkę. Im mniej jest na­pełniona tym większy ro­bi hałas. -Marcel Achard
ludzie-przy­pomi­nają-skar­bonkę-im mniej-jest na­pełniona-tym-większy-ro­bi-hałas
Zaczy­nają Cytaty: Bo życie to teatr, a my jes­teśmy tyl­ko ak­to­rami, którzy cza­sem za­pomi­nają jaką grają rolę. -Lanni
bo życie-to teatr-a my jes­teśmy-tyl­ko-ak­to­rami-którzy-cza­sem-za­pomi­nają-jaką-grają-rolę
Zaczy­nają Cytaty: Nie ma ludzi, którzy nie zez­nają, są tyl­ko słabi przesłuchujący. -Feliks Dzierżyński
nie- ludzi-którzy-nie zez­nają-są tyl­ko-słabi-przesłuchujący
Zaczy­nają Cytaty: Trzy pal­ce na ser­cu przyjaciela, choć za­pew­niają, że prawdę rzecze, przy­pomi­nają że kciuk i wska­zujący w tar­ta­ku stracił.. -Smurf007
trzy-pal­-na ser­cu-przyjaciela-choć-za­pew­niają-że prawdę-rzecze-przy­pomi­nają-że kciuk-i wska­zujący-w tar­­ku-stracił
Zaczy­nają Cytaty: Zak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzień, nic się nie wydarzy prze­cież wiesz, że odejdziesz gdy tyl­ko powiem, że chcę  -via0993
zak­rwa­wione-myśli-ko­nają-z bólu-jak dzień-nic ę-nie wydarzy-prze­cież-wiesz-że-odejdziesz-gdy-tyl­ko-powiem-że-chcę 
Zaczy­nają Cytaty: Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy. -Jacek Dukaj
naj­wspa­nial­sze-two­ry-człowie­cze-poczy­nają ę-z niena­wiś-naj­czyściej-lś-os­trze-w ciem­nościach-nocy
Zaczy­nają Cytaty: Wstaję i zaczy­nam chodzić po Łazien­ce w tę i z pow­ro­tem. Krzyżuję ra­miona i zaczy­nam po­cierać ciało. Ro­bi mi się zim­no i czuję chłód w krzyżu. W jed­nej se­kun­dzie chce mi się płakać, w jed­nej chce mi się za­bijać, w jed­nej chce mi się um­rzeć. Roz­ważam biega­nie, ale nie ma gdzie biegać, więc chodzę szyb­kim kro­kiem, po­cieram ciało i jest mi zimno. -James Frey
Zaczy­nają Cytaty: Życie jest za­baw­ne, praw­da? Kiedy już myślisz, że wszys­tko so­bie poukładałeś, kiedy zaczy­nasz snuć pla­ny i cie­szyć się tym, że na­reszcie wiesz, w którym kierun­ku zmie­rzasz, ścieżki stają się kręte, dro­gow­ska­zy zni­kają, wiatr zaczy­na wiać we wszys­tkie stro­ny świata, północ sta­je się połud­niem, wschód zacho­dem i kom­plet­nie się gu­bisz. Tak łat­wo jest się zgubić. -Cecelia Ahern