Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty

Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci. -Francois Fenelon


nie-nic-szczytniejszego-i-wspanialszego-nad-religię-a-nic-marniejszego-i-nikczemniejszego-nad-pojęcie-jakie-mają-o-niej-niektórzy-bigoci
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski


nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały  -RozaR


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Ale nu­mer ! Zadzwo­nił do mnie !  -Kapitan


ale-nu­mer-zadzwo­ł-do mnie- 
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Pismo Święte nic więcej nie gani za chciwość, nic więcej nie zaleca nad miłość. -Augustyn Św


pismo-Święte-nic-więcej-nie-gani-za-chciwość-nic-więcej-nie-zaleca-nad-miłość
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Boję się, cho­ler­nie się boję, że się w To­bie za­kocham. Że będę za Tobą tęsknić nap­rawdę. Że będzie bra­kować mi two­jego uśmie­chu i że to Ty będziesz wy­woływał u mnie ten naj­szczer­szy. Że będę chciała do Ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dzieć, że mi ser­ducho mięknie, że nie poz­naję się już w lus­trze. I że zmieniłeś coś we mnie, na zawsze. -krayydlubek


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie czyń nic po­nad miarę. -Sofokles


nie-czyń-nic-po­nad-miarę
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma nic lepszego nad wodą. -Pindar


nie-nic-lepszego-nad-wodą
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma nic trafniejszego nad umiejętność kochania. -Aleksander Dumas


nie-nic-trafniejszego-nad-umiejętność-kochania
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go nad wodę. -Pindar


nie- nic-lep­sze­go-nad-wodę
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nad stracony czas nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-stracony-czas-nic-bardziej-nie-boli
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy. -Cyceron


nie- nic-słod­sze­go-nad-światło-prawdy
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką. -Villamor


nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
Zadzwo­nić O 3 nad Cytaty: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli