Zagłuszyć Cytaty

Zagłuszyć Cytaty: Chcesz zagłuszyć głos swego serca? Zdobądź poklask tłumu.... -Stanisław Jerzy Lec


chcesz-zagłuszyć-głos-swego-serca-zdobądź-poklask-tłumu
Zagłuszyć Cytaty: Słucha­cie mu­zyki, żeby zagłuszyć emoc­je. Ja na­tomiast, aby je wydobyć. -Albblk


słucha­cie-mu­zyki-żeby-zagłuszyć-emoc­-ja na­tomiast-aby  wydobyć
Zagłuszyć Cytaty: Niekiedy pieniądze, ka­riera, ożywiona działal­ność czy władza to nic in­ne­go jak for­my ucie­czki przed sobą. Spo­soby, by zagłuszyć lęk i niepewność. -Jerzy Niecikowski


Zagłuszyć Cytaty: Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście


naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Zagłuszyć Cytaty: Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu. -Paulo Coelho


Zagłuszyć Cytaty: Czuła się niekocha­na. Niepot­rzeb­na.Była , bo nie miała po­mysłu na śmierć. Ludzie obar­cza­li ją wi­na za wszel­kie zło te­go świata. Ucie­czką stała się mu­zyka. Je­dyna przy­jaciółka, która mówi to co Ona chce usłyszeć. Być noże próbo­wała zagłuszyć ser­ce , które wyp­lu­wało uczu­cia. Ale one pow­ra­cały, za kaz­dym ra­zem , gdy widziała niepewną przyszłość z pew­nym cżłowiekiem. Bo za­bić można muchę , a nie sta­do uczuć. -vivaldi