Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji. -Mark Twain
za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą  -kate-em
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: W ogóle An­gli­cy sza­nują sta­rość tyl­ko, o ile ona sa­ma się siebie nie wstydzi i nie mówi „pas”. Ko­biety rzad­ko uk­ry­wają swój wiek, bo chro­nolo­gia nie ty­le jest tu­taj nas­ta­wiona na seks, ile na zdro­wie, i nie ty­le na urodę, co na żywotność. -Maria Kuncewiczowa
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: jeszcze noszę twój od­dech na ustach kawą zak­li­nam szepty gdy mówisz do mnie przez sen to o czym nam się nie śniło wdycham sen­ny­mi zmysłami prze­siąknięte tobą powietrze a po­tem us­ta­wiam na stole je­den ta­lerz i pół filiżanki i tyl­ko jeszcze ser­ce oszukać że Cię tu nig­dy nie było  -giulietka
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Naj­mocniej­szą formą po­gar­dy dla dru­giego człowieka po­zos­ta­je niez­mien­nie tyl­ko na pozór tak na prawdę neut­ralna obojętność . in­sp nie tyl­ko ''yestem''  -natalia(__ups
naj­mocniej­szą-formą-po­gar­dy-dla-dru­giego-człowieka-po­zos­­-niez­mien­nie-tyl­ko-na pozór-tak-na prawdę-neut­ralna
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura
szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński
dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho)  -Odys syn Laertesa
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse
wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. -Wolfgang Goes
im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Zak­rztu­siłam się ludzkością. -zielarka1
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. -Leopold Staff
jedyna-godna-rzecz-na-świecie-twórczość-a-szczyt-twórczoś-to-tworzenie-siebie
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais
szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra  -Deszcz
zak­li­nacz-serca-zmienia-mi grawitację-ab­ra-kadabra 
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu. -Marta Fox
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można  -Taiyono Kudarashi
jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo  -Cykam
czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem. -Gold Fishy
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Dla Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery
ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają