Zak­witło Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zak­witło Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja
Zak­witło Cytaty: Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami  -bezoddechu
Zak­witło Cytaty: Zak­rztu­siłam się ludzkością. -zielarka1
Zak­witło Cytaty: Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
Zak­witło Cytaty: zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra  -Deszcz
zak­li­nacz-serca-zmienia-mi grawitację-ab­ra-kadabra 
Zak­witło Cytaty: czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo  -Cykam
czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
Zak­witło Cytaty: Piąty dzień kwiet­nia Zak­witła mirabelka Człowiek w pięknie  -fyrfle
piąty-dzień-kwiet­nia-zak­witła-mirabelka-człowiek-w pięknie 
Zak­witło Cytaty: zak­wi­tała nocą on zry­wał się o świcie kwiatem w butonierce  -Indygoo
zak­wi­ła-nocą-on-zry­wał ę-o świcie-kwiatem-w butonierce 
Zak­witło Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Zak­witło Cytaty: Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r. -Cris
raj­ska-woń-w sadzie-zak­witły-jabłonie-i-ko­kosy-polskie-kasz-15042016r
Zak­witło Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Zak­witło Cytaty: Mi­jają dni i no­ce, wieki zak­wi­tają jak kwiaty. A ty naucz się czekać. -Rabindranath Tagore
mi­jają-dni-i no­-wieki-zak­wi­tają-jak kwiaty-a ty naucz ę-czekać
Zak­witło Cytaty: Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie  -to_tylko_łzy
nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
Zak­witło Cytaty: zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść  -bez.odwagi
zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
Zak­witło Cytaty: Wrzu­cam to do pub­li­cys­ty­ki, bo zak­ra­wa bar­dzo moc­no o po­litykę. Mi zab­rakło słów:   -PetroBlues
wrzu­cam-to do pub­li­cys­ty­ki-bo zak­ra­wa-bar­dzo-moc­no-o po­litykę-mi zab­rakło-słów- 
Zak­witło Cytaty: Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz. -Andrea
pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
Zak­witło Cytaty: Com miał od ciebie? - to, co od kwiatu, co zak­witł pięknie i wiądł powoli, prócz te­go - imię do poematu no i miesiące melancholii. -Władysław Broniewski
com-miał-od ciebie-to-co od kwiatu-co-zak­witł-pięknie-i wiądł-powoli-prócz-te­go-imię-do poematu-no-i miesią-melancholii
Zak­witło Cytaty: Zak­radł się szyb­ko do szaf­ki. Wy­ciągnął co chciał, wte­dy usłyszał głos... Zdy­bany przez sumienie. -Ruska-love
zak­radł ę-szyb­ko-do szaf­ki-wy­ągnął co chciał-wte­dy-usłyszał-głos-zdy­bany-przez-sumienie
Zak­witło Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech
zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Zak­witło Cytaty: zak­li­nacz czasu twarze które kochamy nie starzeją się (nie-haiku)   -Starlight
zak­li­nacz-czasu-twarze-które-kochamy-nie-starzeją-ę-nie-haiku- 
Zak­witło Cytaty: Żak pro­feso­rom krzywy, Mar­twych nie słucha żywy, Nie wy­ciągają wnuki Z życia dziadów nauki. -Jacek Kaczmarski
Żak-pro­feso­rom-krzywy-mar­twych-nie słucha-żywy-nie-wy­ągają-wnuki-z-życia-dziadów-nauki
Zak­witło Cytaty: - Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz  -Smoky Blue
 jes­tem-tak-sek­sowny-że każda-dziew­czy­na-poz­nając-mnie-od ra­zu-śąga-mi spod­nie-taa-tyl­ko-po to-żeby-zak­ryć
Zak­witło Cytaty: Zak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzień, nic się nie wydarzy prze­cież wiesz, że odejdziesz gdy tyl­ko powiem, że chcę  -via0993
zak­rwa­wione-myśli-ko­nają-z bólu-jak dzień-nic ę-nie wydarzy-prze­cież-wiesz-że-odejdziesz-gdy-tyl­ko-powiem-że-chcę 
Zak­witło Cytaty: Żak bez księgi, żołnierz bez rynsztunku, rzemieślnik bez naczynia - nic nie wskórają. -Jan Żabczyc
Żak-bez-księgi-żołnierz-bez-rynsztunku-rzemieślnik-bez-naczynia-nic-nie-wskórają
Zak­witło Cytaty: Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. -św. Jan Chryzostom
mod­litwa-jest naj­większym-dob­rem-jest in­tymną-wspólnotą-z bo­giem-mu­-pochodzić-z ser­ca-mu­-zak­wi­ć-codzien­nie-w dzień
Zak­witło Cytaty: Za­miast z żoną ba­raszko­wać w łóżku, us­ta­mi, czu­le pieścić ją po brzuszku, za­miast z ka­masut­ry prze­rabiać figury, zak­ra­dał się nocą, w zakamarki...
Zak­witło Cytaty: Lecz zak­li­nam - niech żywi nie tracą nadziei i przed na­rodem niosą oświaty ka­ganiec; A kiedy trze­ba, na śmierć idą po kolei, jak ka­mienie przez Bo­ga rzu­cane na szaniec. -Juliusz Słowacki
lecz-zak­li­nam- niech-żywi-nie tracą-nadziei-i-przed-na­rodem-niosą-oświaty-ka­ganiec-a-kiedy-trze­ba-na śmierć-idą-po kolei-jak
Zak­witło Cytaty: Zda­wało się głupiej płot­ce, że wypłynie na sze­rokie wo­dy dzięki plot­ce. W swoim ba­jor­ku zak­sztu­siła się w do­mysłach i w za­ciszne szu­wary ze wsty­du prysła. -Twarz
zda­wało ę-głupiej-płot­-że wypłynie-na sze­rokie-wo­dy-dzięki-plot­-w swoim-ba­jor­ku-zak­sztu­ła ę-w do­mysłach
Zak­witło Cytaty: Ślicznot­ka - wszys­cy we wsi ją chcieli Led­wie roz­kwitła - zak­witła w ślub­nej bieli Kwitnąca w raj­skim śnie Owoc wy­dała wcześnie - niepo­dob­ny do mie­cza ni kądzieli  -PraJaszczur
Ślicznot­ka- wszys­cy-we wsi-ją chcieli-led­wie-roz­kwitła- zak­witła-w ślub­nej-bieli-kwitnąca-w raj­skim-śnie-owoc-wy­dała
Zak­witło Cytaty: Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Zak­witło Cytaty: Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe. -Konrad Adenauer
dob­ry-bóg-us­­nowił-gra­nice-ludzkiej-mądroś-nie zak­reślił-­dynie-gra­nic-jej-głupo­cie- a to nie jest uczciwe
Zak­witło Cytaty: mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce?  -topaz
mój-kot- ciepłe-łapki-ły-przytulaśny-za­kochał ę-w pięknej-panterce-kwiaty-zak­witły-ciepłymi-barwami-słoń-jest ciepłe-a
Zak­witło Cytaty: Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?  -Olga Tokarczuk
czy-można-opo­wie­dzieć-ból-głowy-al­bo-lęk-który-zak­leszcza-ser­-ż-przed-zaśęciem-al­bo-uczu­cie-nies­kończo­nej-­­noś-gdy
Zak­witło Cytaty: wiosną przychodzę do Ciebie boso z za­pachem fiołków we włosach otu­lona su­kienką ciep­lutkich traw przy­wołam mgiełkę radości wiosną zak­wi­tam miłością o za­pachu bzu 14.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Zak­witło Cytaty: zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj  -Katarzyna Wołyniec
zak­ryj-uszy-oczy-zrzuć-z siebie-resztki-dnia-i-nie myśl-o tym-czy-jest już-ciemno-spróbuj-mnie-szybciej-mocniej-pewniej-przes­ń-już