Zamówić Nie Później Cytaty

Zamówić Nie Później Cytaty: Artykuły potrzebne do wczorajszego eksperymentu, trzeba zamówić nie później niż jutro w południe. -Anonim


artykuły-potrzebne-do-wczorajszego-eksperymentu-trzeba-zamówić-nie-później-ż-jutro-w-południe
Zamówić Nie Później Cytaty: Spróbuj sześć razy z rzędu z panną mówić - już możesz ślubny garnitur zamówić! -George Gordon Byron


spróbuj-sześć-razy-z-rzę-z-panną-mówić-już-możesz-ślubny-garnitur-zamówić
Zamówić Nie Później Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19


nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Zamówić Nie Później Cytaty: Możemy zamówić gra­naty na mi­lita­ria.pl i roz­piep­rzyć wszys­tkim hej­te­rom głowy, które na­wet nie będą krwa­wić, bo są tak wy­suszo­ne jak rodzyn­ki po­zos­ta­wione przez wygłod­niałe wielbłądy na pustyni. -dooorotis


Zamówić Nie Później Cytaty: Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner


Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Zamówić Nie Później Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią


Zamówić Nie Później Cytaty: I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej. -Gold Fishy


Zamówić Nie Później Cytaty: Szczęśli­wi chwil nie liczą, a później narze­kają, że szczęście trwa krótko. -Henryk Jagodziński


szczęśli­wi-chwil-nie liczą-a później-narze­kają-że szczęście-trwa-krótko
Zamówić Nie Później Cytaty: Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować. -sadbear


nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować
Zamówić Nie Później Cytaty: Wiem, że jeśli odłożę coś na później, mogę już nig­dy te­go nie zrobić... -Majka_Majdan


wiem-że śli-odłożę-coś-na później-mogę-już-nig­dy-te­go-nie zrobić
Zamówić Nie Później Cytaty: szyb­ko na­leży się całować by w przyszłości nie rozczarować bo gdy miodu nie poczujesz później pokutujesz. -bystry.76


szyb­ko-na­ży ę-całować-by-w przyszłoś-nie rozczarować-bo-gdy-miodu-nie poczujesz-później-pokutujesz
Zamówić Nie Później Cytaty: W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia. -Elżbieta Grabosz


w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
Zamówić Nie Później Cytaty: Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód. -Borys Pasternak


właściwie-wszystkie-matki-są-matkami-wielkich-ludzi-i-nie-ich-to-wina-że-życie-później-sprawia-im-zawód
Zamówić Nie Później Cytaty: Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil


ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść
Zamówić Nie Później Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Zamówić Nie Później Cytaty: Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007


upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
Zamówić Nie Później Cytaty: Każdy człowiek wcześniej czy póżniej cierpi . -Anonim


każdy-człowiek-wcześniej-czy-póżniej-cierpi
Zamówić Nie Później Cytaty: Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. -Eugeniusz Kołda


wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie