Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty

Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: była so­bie pew­na pa­ni od dwuznaczności tyczyła się ona części ludzkiej złożoności jed­na na­dawa­na z fak­tu by­cia człowiekiem dru­ga zaś wyp­ra­cowa­na z cza­su biegiem obie te odsłony ważnym as­pektem życia lecz jak to w świecie by­wa są nadużycia ów na­rusze­nie uważane za przestępstwo bez­wstyd­ny postępek burzy jej jestestwo  -Papużka


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii. -Bernardin de Saint-Pierre


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Przep­raszam nie połączy złama­nego serca. -ClarissaClary


przep­raszam-nie połączy-złama­nego-serca
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: – Ateizm to także pos­ta­wa re­ligij­na – za­huczał Dorfl. – Wca­le nie! – zap­ro­tes­to­wał fun­kcjo­nariusz Wi­zytuj. – Ateizm to zap­rzecze­nie is­tnienia boga! – A za­tem pos­ta­wa re­ligij­na. W sa­mej rzeczy bo­wiem szcze­ry ateis­ta myśli o Bo­gu be­zus­tannie, choć is­totnie w ter­mi­nach ne­gac­ji. Za­tem ateizm jest formą wiary. Gdy­by ateis­ta nap­rawdę nie wie­rzył, nie przej­mo­wałby się lub nie przej­mo­wałaby się zaprzeczaniem. -Terry Pratchett


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: W do­mu po­wie­szo­nego nie mówi się na­wet o krawacie. -Włodzimierz Scisłowski


w do­mu-po­wie­szo­nego-nie mówi ę-na­wet-o krawacie
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Owo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębami. -Julian Tuwim


owo­cu-za­kaza­nego-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Pod­kreśla geniusz Kiszo­nego ogórka -  Gu­lasz z kaszą. -fyrfle


pod­kreś-geniusz-kiszo­nego-ogórka- -gu­lasz-z kaszą
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Za­kaza­nego owo­cu nie gryź wsta­wiony­mi zębami. -Julian Tuwim


za­kaza­nego-owo­cu-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Pod­noszę Cię do ust w noc lip­cową .. słodyczą roz­koszną karmisz.. błogim za­pachem let­niego deszczu uwodzisz.. ta­jem­niczym szlakiem nieziem­skich uniesień prowadzisz.. zmysłową mu­zyką wrażli­we uszy pieścisz.. sprag­nione ciała eufo­rią otulone tańczą w rytm od­dechów spiesznych.. czas blis­kością wypełniony w jed­no ciało połączony.. -jedna_łza


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Kto po­dej­rze­wa, zap­rasza do zdrady. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. -Charles Baudelaire


ko­bieta-jest zap­rosze­niem-do szczęścia
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio


z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska


nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Ot­warte ser­ce jest zap­rosze­niem do przyjaźni. -Aldona Różanek


ot­warte-ser­-jest zap­rosze­niem-do przyjaź
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Nie mogąc dojść do ce­lu, zap­rzecza się je­go istnieniu. -Antoni Kępiński


nie-mogąc-dojść-do ­lu-zap­rzecza ę-­go-istnieniu
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Zap­roś ro­syj­skiego chłopa do do­mu, a on położy no­gi na stole. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan


nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
Zap­ra­cowa­nego Mężczyzny Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nieok­reślo­nego niż słowo kultura. -Johann Gottfried Herder