Zasłużyli Cytaty

Zasłużyli Cytaty: Są mężczyźni, którzy mają to, na co zasłużyli. Inni pozostali kawalerami. -Sacha Guitry


są-mężczyź-którzy-mają-to-na-co-zasłużyli-inni-pozostali-kawalerami
Zasłużyli Cytaty: Panowanie złych nie może długo potrwać; żyją zazwyczaj dłużej niż ich władza i prawie zawsze ponoszą karę, na którą zasłużyli. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


panowanie-złych-nie-może-długo-potrwać-żyją-zazwyczaj-dłużej-ż-ich-władza-i-prawie-zawsze-ponoszą-karę-na-którą-zasłużyli
Zasłużyli Cytaty: Pat­rząc z pun­ktu widze­nia bib­lijne­go, diabeł w piek­le jest pos­ta­cią po­zytywną, za­dając ból tym, którzy na niego zasłużyli. -Mateusz Piecki Schizoidalny


pat­rząc-z pun­ktu-widze­nia-bib­lijne­go-diabeł-w piek­-jest pos­­ą-po­zytywną-za­dając-ból-tym-którzy-na niego-zasłużyli
Zasłużyli Cytaty: Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli. -Charles Chaplin


praw­da-że wielu-mężczyzn-nie znaj­­-w łżeństwie-te­go-cze­go-pragnęli-ale prawdą-jest też-że nie rzad­ko-spo­tyka-ich-los
Zasłużyli Cytaty: Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli. -Charles Chaplin


prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
Zasłużyli Cytaty: Przychodzą w życiu ta­kie momenty, w których nie po­może nic. Człowiek umiera jak nar­cyz ścięty. Nie po­magają już łzy. Wdep­tują w życie ludzie prawdziwi, co zasłużyli na głos Większość to jed­nak nieludzkie dziwy, którym na­leży się stos. Na tym sto­sie spa­lone zgliszcza moich snów, zwęglo­ne resztki niep­rze­myśla­nych słów. Na tym sto­sie węgiel­nym giną śla­dy twoich stóp. Ogień nie da­je ciepła... Sku­wa w kaj­da­ny lód... -Alfa Centauri