Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty

Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Czyń zaw­sze to cze­go się boisz. -Ralph Waldo Emerson


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną... -Mitria


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Nie bierz życia zbyt se­rio - ale czyń zaw­sze naj­lep­szy użytek z te­go, co posiadasz. -Robert Baden-Powell


nie-bierz-życia-zbyt-se­rio- ale-czyń-zaw­sze-naj­lep­szy-użytek-z te­go-co posiadasz
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Mąż zaw­sze ma tę możli­wość, aby mieć os­tatnie słowo: może pro­sić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zaw­sze- tę możli­wość-aby mieć-os­tatnie-słowo-może-pro­ć-o przebaczenie
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Jes­tem niemal pew­na, że nie od­chodzi się od ra­zu, w całości i raz na zaw­sze. A jeśli od­chodzi się po ka­wałku, to zaw­sze można wrócić. Jest nam wy­god­niej trak­to­wać śmierć ja­ko coś nieod­wra­cal­ne­go, dla­tego za­kopu­jemy ciała, żeby się upewnić. -Izabela Filipiak


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Jed­no jest pew­ne - zaw­sze jest coś za coś al­bo zamiast. -Marta Fox


jed­no-jest pew­ne- zaw­sze-jest coś-za coś-al­bo-zamiast
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie. -Peter Singer


jeśli-dob­rze ę-zas­­nowisz-zaw­sze-stwier­dzisz-że dob­ry-czyn-jest naj­lep­szy-dla-ciebie
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze. -Fisher


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Le­nie zaw­sze mają ochotę coś robić. -Vauvenargues


le­nie-zaw­sze-mają-ochotę-coś-robić
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Dob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze coś z wierzyciela. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________  -Theo Valenty


Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Nie ma zwykłych chwil, zaw­sze coś się dzieje. -Dan Millman


nie- zwykłych-chwil-zaw­sze-coś ę-dzieje
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Dob­re są tyl­ko ta­kie cza­sy, w których słowa coś znaczą. -Jan Kurczab


dob­re-są tyl­ko-­kie-cza­sy-w których-słowa-coś-znaczą
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Nie jest dob­rze mieć zaw­sze coś do powiedzenia. -Inmate


nie-jest dob­rze-mieć-zaw­sze-coś-do powiedzenia
Zaw­sze słowo I czyn Znaczą Coś Cytaty: Bezinteresowność? Zaw­sze ro­bimy coś


bezinteresowność-zaw­sze-ro­bimy-coś-w in­te­resie- swoim-lub-w czyimś