Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Is­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika; nadzieja nie kiełku­je, kończy także się siła. -Devin
is­kra-życia-w płomieniach-zaz­droś-za­nika-nadzieja-nie kiełku­-kończy-także ę-ła
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”. -Gold Fishy
myślę-że ­piej-jest cier­pieć-ąć-we łzach-płonąć-z gniewu-usychać-z tęskno­ty-czy-więdnąć-z zaz­droś-ż-całe-życie
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Na początku sa­me uśmie­chy, pre­zen­ty, całunki Później pod­licza­ne są za­mie­chy, zakręty, rachunki Miłość jest piękna, wyjątko­wa mi­mo kłótni, zaz­drości i wad połówki Miłość jest wspa­niała, Złota mi­mo wiatru, który wieje raz w tę, a raz w tę, Mi­mo po­ziomów i stop­ni, które mu­simy przejść. Tyl­ko dlacze­go w Miłości pod jej koniec musimy powiedzieć
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Ci, którzy nie czują zaz­drości, nie czują nic. -Louis Aragon
ci-którzy-nie czują-zaz­droś-nie czują-nic
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Trójkąt On - z ob­sesją na­miętności roz­bierał ją czułym pocałunkiem tam, gdzie cichły szep­ty nieba Ona - z ob­sesją zaz­drości roz­bierała ją...z życiorysu... mając twarz tam, gdzie nie potrzeba  -Efemeryda60
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035  -Malusia_035
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Jeśli się dob­rze zas­ta­nowić, zdra­da ma szczególny smak dla jej ofiary. Człowiek za­tapia się w swo­jej ra­nie, roz­koszu­je się własną roz­paczą. I tak jak w przy­pad­ku zaz­drości, głębiej sma­kuje ją ofiara jej kon­sekwen­cji niż sam od­po­wie­dzial­ny za akt. -Arturo Pérez-Reverte
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Ta­to, Je­dyne wspom­nienie, Cyrk w la­to, Po­tem cyrk w do­mu Ta­to, Morze wódki, Ocean zaz­drości, Ma­ma ma siniaki Ta­to, Wie­cznie pi­jany, Dom to strach, Boję się na to pat­rzeć Ta­to, Je­den gest, Jed­no słowo, Przy­tul mnie Po­kochaj mnie Ta­to, Pa­miętam, Pi­jany, Nieobec­ny Ta­to, To piszę ja, Dorosły, Mały chłopiec, Z zapłaka­nymi ocza­mi, Wy­baczam, Kocham, Choć miłości mi brak. -Astermonius
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­drośnik plu­je tyl­ko na te­go, kto go przewyższa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Up­ra­wianie miłości dla żartu, Bo żar­towni­sia ta­ka ze mnie. Bez zaz­drości, trochę czułości, Bo mie­sza­ne i nie­szcze­re wichry w uczuciu Tak - pośmieję się trochę, popłaczę, Zro­bię awan­turę, a po­tem wybaczę. Bo żar­towni­sia ta­ka ze mnie Nic nie po­radzisz mój miły, W mym ser­cu jest miej­sce dla twej mogiły. -Ewerina
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą. -św. Paweł z Tarsu
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi. -Owidiusz
zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Ona jest o Niego zaz­dros­na, choć nie jest jej. Głupia, to tyl­ko po­wier­nik moich żali i sekretów... -Majka_Majdan
ona-jest o niego-zaz­dros­na-choć-nie jest jej-głupia to tyl­ko-po­wier­nik-moich-żali-i sekretów
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności. -Ninon de Lenclos
miłość-jest uczu­ciem-zaz­dros­nym-i ty­rańskim-wówczas ę-tyl­ko-za­dowo­li-gdy-przed­miot-kocha­ny-poświę-mu wszys­tkie-swe
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Chodzą ze zwie­szo­nymi głowa­mi myśląc tyl­ko o swoich prob­le­mach i zaz­droszcząc gwiaz­dom blas­ku. Każdy cier­pi, bo każdy ma prob­le­my. Niektóre wyol­brzy­mione, a niektóre głębo­ko scho­wane. Życzli­wy uśmiech, miłe słowo cza­sem spra­wia, że na chwi­le za­pomi­na się o troskach. -Elizabetta
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu. -Ewerina
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości. -Rayona
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: W świecie mo­dy nieobyci, są zaz­wyczaj celebryci. -Anja16
w świecie-mo­dy-nieobyci-są-zaz­wyczaj-celebryci
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Namalowana, zaz­drością poskreślana, upadła miłość. -ciemnojasno
namalowana-zaz­drośą-poskreślana-upadła-miłość
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem
nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski
zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości. -Amintore Fanfani
so­jusz-to łżeństwo-w którym zaz­drość-jest większa-od miłoś
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei. -Karl Kraus
zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree
zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: ...marzeń nie zdoła zniszczyć Ci nikt, zaz­drościć będą wszys­cy :)  -czarnadziura67
marzeń-nie zdoła-zniszczyć-ci nikt-zaz­drość-będą-wszys­cy- 
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar
Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Zaz­drości Są tyl­ko Cytaty: Ja tyl­ko wal­czę o siebie, ja tyl­ko nie chcę umierać, ja tyl­ko pragnę pokochać. -James Frey
ja tyl­ko-wal­czę-o siebie-ja tyl­ko-nie chcę-umierać-ja tyl­ko-pragnę-pokochać