Zdo­biła Cytaty

Zdo­biła Cytaty: Pragnę czte­rech de­sek zbi­tych w trumnę, - tru­powi niepot­rzeb­ne ciepło, al­bo taką piękną urnę, by zdo­biła ze mną piekło... -Szeherezada


pragnę-czte­rech-de­sek-zbi­tych-w trumnę-tru­powi-niepot­rzeb­ne-ciepło-al­bo-taką-piękną-urnę-by-zdo­biła-ze mną-piekło
Zdo­biła Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


Zdo­biła Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Zdo­biła Cytaty: Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant


Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
Zdo­biła Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Zdo­biła Cytaty: Miłość: je­dyna fun­kcja fiz­jo­logiczna, która zro­biła karierę. -Julian Tuwim


miłość-­dyna-fun­kcja-fiz­jo­logiczna-która-zro­biła-karierę
Zdo­biła Cytaty: Nauka zro­biła z nas bogów, za­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi. -Edmond Rostand


nauka-zro­biła-z nas-bogów-za­nim-na­wet-oka­zaliśmy ę-god­-być-ludźmi
Zdo­biła Cytaty: Za­nim zro­biła krok w tył, ziemia osunęła się jej spod stóp... Nie było już odwrotu. -patt_


za­nim-zro­biła-krok-w tył-ziemia-osunęła ę-jej-spod-stóp-nie-było-już-odwrotu
Zdo­biła Cytaty: Kiedyś Mil­ler ro­biła mówiła nam na pro­jek­cie, że jak egza­miny na lek­cji al­bo było 1 al­bo 5. -Bartosz Wilczek


kiedyś-mil­ler-ro­biła-mówiła-nam-na pro­jek­cie-że jak egza­miny-na lek­cji-al­bo-było-1 al­bo-5
Zdo­biła Cytaty: Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow


pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Zdo­biła Cytaty: Mędrca zdo­bi wątpienie. -Jan Kasprowicz


Zdo­biła Cytaty: Słychać było tyl­ko wy­cie wiat­ru i nianię Ogg krojącą chleb, co ro­biła z efek­tywnością człowieka, który roz­ci­na ma­terac piłą łańcuchową. -Terry Pratchett


słychać-było-tyl­ko-wy­cie-wiat­ru-i nianię-ogg-krojącą-chleb-co ro­biła-z efek­tywnośą-człowieka-który-roz­­na-­terac-piłą
Zdo­biła Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Zdo­biła Cytaty: Nie auto zdo­bi fa­ceta..ale je­go klejnoty. -Terenia Wylazło


Zdo­biła Cytaty: Nie każdy zdo­bi ty­tuły, które nosi. -Jacek Wejroch


nie-każdy-zdo­bi-ty­ły-które-nosi
Zdo­biła Cytaty: Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda. -Jan Czarny


garb-szpe­-człowieka-ale-zdo­bi-wielbłąda
Zdo­biła Cytaty: WIEM CO JEM? Mo­ja Bab­cia go­towała ryż na mleku Mo­ja Ma­ma ro­biła bu­dyń z mleka Ja ku­puje „ mle­ko” pros­to od krowy A tak po za tym lu­bię % Po­nieważ wo­da wte­dy jest ta­ka „zdrowsza”.   -M44G


Zdo­biła Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła


szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku