Zdraj­cy Ludzkości Cytaty

Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki  -RozaR


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski


komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: kto w Bo­ga się bawi ludzkości nie zbawi. -bystry.76


kto-w bo­ga ę-bawi-ludzkoś-nie zbawi
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Najlepsza literatura nie mówi o najlepszych momentach ludzkości. -Anonim


najlepsza-literatura-nie-mówi-o-najlepszych-momentach-ludzkoś
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim


lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim


jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski


przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid


Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell


religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się całej ludzkości. -Bolesław Prusa


nie-jestem-chrystusem-ażeby-poświęcać-ę-całej-ludzkoś
Zdraj­cy Ludzkości Cytaty: CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości. -Krio


czŁowiekowzrocznosć- naj­częstsza-cho­roba-związa­na-z postępem-ludzkoś