Ze światem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze światem Cytaty: Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza. -Albert Einstein
gdy­by-ludzie-roz­­wiali-tyl­ko-o tym-co ro­zumieją-za­padłaby-nad-światem-wiel­ka-cisza
Ze światem Cytaty: Ludzie łat­wiej, odkąd świat jest światem, Znoszą oj­ca śmierć, niż oj­co­wiz­ny stratę. -Jerzy Czech
ludzie-łat­wiej-odkąd-świat-jest światem-znoszą-oj­ca-śmierć-ż-oj­co­wiz­ny-stratę
Ze światem Cytaty: Miłość to wiara, to religia ziemskiego szczęścia - promienny trójkąt umieszczony w sklepieniu świątyni, którą nazywamy światem. -Alfred Musset
miłość-to-wiara-to-religia-ziemskiego-szczęścia-promienny-trójkąt-umieszczony-w-sklepieniu-świątyni-którą-nazywamy-światem
Ze światem Cytaty: Podstawowa zasada naszych czasów mówi, że człowiek sam nie poradzi sobie z tym cholernym światem. -John Steinbeck
podstawowa-zasada-naszych-czasów-mówi-że-człowiek-sam-nie-poradzi-sobie-z-tym-cholernym-światem
Ze światem Cytaty: Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku . -Chemicals
cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
Ze światem Cytaty: gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary  -danioł
gra­nicę-między-światem-wyima­gino­wanym-a is­tniejącym-obiek­tywnie-wyz­nacza-li­nia-wiary 
Ze światem Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F
dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Ze światem Cytaty: a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ  -samothnick
a śli-to wstrząśnie-całym-wszech-światem-i-nic-już-nie będzie-jak kiedyś-warto-czy-war­to-trwaĆ 
Ze światem Cytaty: Kto zma­ga się ze światem, zginąć mu­si w cza­sie, by żyć w wieczności. -Stefan Żeromski
kto-zma­ga ę-ze światem-zginąć-mu­-w cza­sie-by żyć-w wiecznoś
Ze światem Cytaty: Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem. -Anonim
dla-świata-jesteś-nikim-ale-dla-kogoś-możesz-być-całym-światem
Ze światem Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine
dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
Ze światem Cytaty: Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem. -Hipolit Taine
dziecko-rządzi-kobietą-kobieta-mężczyzną-a-on-dopiero-światem
Ze światem Cytaty: Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę. -Władysław Grzeszczyk
można-z całym-światem-wyg­rać-wojnę-a ze sobą-przeg­rać-jedną-bitwę- i po­nieść-całko­witą-klęskę
Ze światem Cytaty: Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus
Świat-bez-miłoś-jest-martwym-światem-i-zawsze-przychodzi-godzina-kiedy-człowiek-zmęczony-błaga-o-twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione
Ze światem Cytaty: Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty
kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły
Ze światem Cytaty: A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem. -Arturo Pérez-Reverte
a każda-książka-jak każdy-człowiek-jest czymś-wyjątko­wym-jest ­dyną-his­to­rią-i całym-od­dziel­nym-światem
Ze światem Cytaty: Przyk­re jest to, że ludzie sie nie sza­nują w każdej sferze życia ! Seks ka­sa i k*res­two rządzi tym światem ! Dla niektórych cały świat to, to co na tab­li­cy FB... -dadas82wawa
przyk­re-jest to-że ludzie-sie-nie sza­nują-w każdej-sferze-życia- seks-ka­-i kres­two-rządzi-tym-światem- dla-niektórych-cały
Ze światem Cytaty: Nie można żyć światem, który stworzyła nasza wyob­raźnia. To, co kocha­my w dru­gim człowieku, jest często również wyt­wo­rem naszej wyobraźni. -Marta Fox
nie-można-żyć-światem-który-stworzyła-nasza-wyob­raźnia-to co kocha­my-w dru­gim-człowieku-jest często-również-wyt­wo­rem-naszej
Ze światem Cytaty: Je­dyne, cze­go nam pot­rze­ba, abyśmy sta­li się dob­ry­mi fi­lozo­fami, to zdol­ność do dzi­wienia się światem. -Jostein Gaarder
je­dyne-cze­go-nam-pot­rze­ba-abyśmy-sta­li ę-dob­ry­mi-fi­lozo­fami-to zdol­ność-do dzi­wienia ę-światem
Ze światem Cytaty: Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny. -Antoni Kępiński
Świat-przy­rody-jest światem-sil­nych-uczuć-świat-techniczny-jest be­zuczu­ciowy-zimny
Ze światem Cytaty: Czte­ry kwad­ra­ty Pos­ta­wię na jednym Większym kwad­ra­cie I zwieńczę to trójkątem I ob­wie­szczę że to dzieło Przed światem  -RozaR
czte­ry-kwad­ra­ty-pos­­wię-na jednym-większym-kwad­ra­cie-i-zwieńczę-to trójkątem-i-ob­wie­szczę-że to dzieło-przed-światem 
Ze światem Cytaty: Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce. -Christian Grabbe
dla-mężczyz­ny-ser­cem-jest świat-dla-ko­biety-światem-jest serce
Ze światem Cytaty: Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce. -Christian Grabba
dla-mężczyzny-sercem-jest-świat-dla-kobiety-światem-jest-serce
Ze światem Cytaty: Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku. -Paul Auster
nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek
Ze światem Cytaty: Trud­no ok­reślić je­go wiek. Ale sądząc po cy­niz­mie i zmęcze­niu światem, będących od­po­wied­ni­kiem da­towa­nia węglem dla ludzkiej oso­bowości, miał ja­kieś siedem ty­sięcy lat. -Terry Pratchett
Ze światem Cytaty: Sie­działa w wiel­kim do­mu, na ka­napie ze skóry, w ciszy która z dnia na dzień sta­wała się jej przyjaciółką. On na­zywał to ideal­nym światem dla niej. Ona więzieniem. -opuszczona
sie­działa-w wiel­kim-do­mu-na ka­napie-ze skóry-w ciszy-która-z dnia-na dzień-sta­wała ę-jej-przyjaciółką-on-na­zywał
Ze światem Cytaty: cza­sem mi cie brak cza­sem żałuje oczy były światem uśmiech zbawieniem szko­da że to wszys­tko było cu­dow­nym złudzeniem  -azzazell44
cza­sem-mi cie-brak-cza­sem-żałuje-oczy-były-światem-uśmiech-zbawieniem-szko­da-że to wszys­tko-było-cu­dow­nym-złudzeniem 
Ze światem Cytaty: Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;)  -Efemeryda60
mężczyz­no-śli-tęsknisz-za piękniej­szym-ciekaw­szym-i ko­loro­wym-światem-to znak-że nad­szedł-czas-na zmiany-zmiany-siebie
Ze światem Cytaty: Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści
ko­bieta-za­kocha­na-nig­dy-nie pop­ro­-byś-rzu­ł-jej-do stóp-cały-świat-dla ko­biety-za­kocha­nej-ty będziesz-całym-światem-z
Ze światem Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid
Ze światem Cytaty: Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem. -Thornton Niven Wilder
Ze światem Cytaty: Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze  -impolite
mas­ka­rada- pa­rada-pa­piero­wych-twarzy-mas­ka­rada-skryj swą-twarz-aby uk­ryć ę-przed-światem-upiór-w operze 
Ze światem Cytaty: Kołując coraz to szerszą spiralą, sokół przestaje słyszeć sokolnika; Wszystko w rozpadzie, w odśrodkowym wirze; czysta anarchia szaleje nad światem. Wzdyma się fala mętna od krwi, wszędzie wokół zatapiając obrzędy dawnej niewinności. -William Butler Yeats
Ze światem Cytaty: Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy. -kszyszunia
zachcianki-scho­wałabym-cię-przed-całym-światem-w szuf­ladzie-swe­go-ser­ca-tyl­ko-mój-mój-tyl­ko-gdy­byś-zechciał-a-ty mnie
Ze światem Cytaty: ... mówiła, że jest dla niej całym światem, lecz nie chciała cho­ciaż troszkę po­lubić je­go psa...w końcu pos­ta­wiła wa­runek... ona al­bo pies! Roz­sta­li się te­go dnia... on nig­dy nie zdradzał przyjaciół... -Seneka 18