Ze świado­mością Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze świado­mością Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Ze świado­mością Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
Ze świado­mością Cytaty: ~ Ta cisza pośród nas, gdy jes­teśmy ra­zem - do­bija mnie !  Spra­wia, że ze świado­mością Cię tracę ... -AnDree
~ ta cisza-pośród-nas-gdy-jes­teśmy-ra­zem- do­bija-mnie- -spra­wia-że ze świado­mośą-cię-tracę
Ze świado­mością Cytaty: `Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca?  -bluecaffe
`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
Ze świado­mością Cytaty: Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański
nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć
Ze świado­mością Cytaty: Obaj sy­cili się świado­mością, że nie wiedzą o wiele więcej od nor­malnych ludzi, którzy nie mieli pojęcia je­dynie o spra­wach zwyczajnych  -Terry Pratchett
obaj-sy­cili ę-świado­mośą-że nie wiedzą-o wiele-więcej-od nor­malnych-ludzi-którzy-nie mieli-pojęcia-­dynie-o spra­wach
Ze świado­mością Cytaty: Nie po­pieram rządu ja­kiego­kol­wiek. Na wy­bory się nie wy­bieram. Mój głos zmar­nuję z pełną świado­mością. I to jest z mo­jej stro­ny os­tatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki. -Kazik Staszewski
Ze świado­mością Cytaty: Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko. -czarnycharakter_xd
Ze świado­mością Cytaty: Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz
Ze świado­mością Cytaty: To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie  -samothnick
Ze świado­mością Cytaty:
Ze świado­mością Cytaty: Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. -Bujak Bogusław
Ze świado­mością Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin
byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Ze świado­mością Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung
Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
Ze świado­mością Cytaty: Świado­mość fik­cji czy­ni ją faktem. Dr T.Stambuła  -Dr Tawian Stambuła
Świado­mość-fik­cji-czy­-ją faktem-dr-tstambuła 
Ze świado­mością Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss
Ze świado­mością Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł
świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Ze świado­mością Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit
je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Ze świado­mością Cytaty: Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń. -Salvador Dalí
piękno-jest tyl­ko-sumą-świado­moś-naszych-zboczeń
Ze świado­mością Cytaty: Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. -Jan Twardowski
naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
Ze świado­mością Cytaty: Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota. -Ryszard Bukowski
mieć-świado­mość-orła-a być-wróblem- to właśnie-jest tęsknota
Ze świado­mością Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie
Ze świado­mością Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein
roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
Ze świado­mością Cytaty: Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia. -Gold Fishy
Świado­mość-stra­ty-po­zos­­wia-w us­tach-gorzki-smak-niespełnienia
Ze świado­mością Cytaty: Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi. -Jerzy Drobnik
głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi
Ze świado­mością Cytaty: Wszys­tkie dusze mają styg­ma­ty przeszłości ~ świado­mość za­leży od jaźni. -Papużka
wszys­tkie-dusze-mają-styg­­ty-przeszłoś-~ świado­mość-za­ży-od jaź
Ze świado­mością Cytaty: Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit
je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
Ze świado­mością Cytaty: Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona
czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Ze świado­mością Cytaty: Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes
naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Ze świado­mością Cytaty: Nie­chaj świado­mość naszej wiel­kości, uświada­mia nam naszą małość. -nicola-57
nie­chaj-świado­mość-naszej-wiel­koś-uświada­mia-nam-naszą-łość
Ze świado­mością Cytaty:
ha­lucy­nac­ja-jest sta­nem-świado­moś-wyob­rażal­nej-~pa­weł-rychlica 
Ze świado­mością Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress
uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Ze świado­mością Cytaty: Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności. -Octavio Paz
sa­­ność-pot­wier­dza-człowie­czeństwo-bo tyl­ko-człowiek-jest świado­my-swo­jej-samotnoś
Ze świado­mością Cytaty: Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć. -respirer
py­tając-ko­goś-o ­mopoczu­cie-miej-świado­mość-te­go-że od­po­wiedź-nie zaw­sze-będzie-­ka-jaką-chciałbyś-usłyszeć
Ze świado­mością Cytaty: Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry  -daniello
każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry