Ze sa­mym Sobą Cytaty

Ze sa­mym Sobą Cytaty: Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. -Stefan Żeromski


Ze sa­mym Sobą Cytaty: Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer


człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
Ze sa­mym Sobą Cytaty: W wal­ce z sa­mym sobą po­kona­ny jest za­razem zwycięzcą. -Urszula Zybura


w wal­-z ­mym-sobą-po­kona­ny-jest za­razem-zwycięzcą
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches


nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą. -Robert Browning


człowiek-jest coś-wart-gdy-zaczy­na-walkę-z ­mym-sobą
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Z ni­kim nie do­gadam się tak dob­rze, jak z sa­mym sobą. -Bruno


z ­kim-nie do­gadam ę-tak-dob­rze-jak z ­mym-sobą
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Smu­tek jest piękny jeśli wzbudza refleksje nad sa­mym sobą. -Seneka 18


smu­tek-jest piękny-śli-wzbudza-refleksje-nad-­mym-sobą
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder


pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?  -Gold Fishy


jeśli-jest  ź-z ­mym-sobą-to jak ko­muś- być-z tobą-dobrze 
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Ze sa­mym Sobą Cytaty: Nie idź na kom­pro­mis z sa­mym sobą. Jes­teś wszys­tkim, czym można być. -Janis Joplin


nie-idź-na kom­pro­mis-z ­mym-sobą-jes­teś wszys­tkim-czym-można-być
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Po­niżyć się przed sa­mym sobą, aby stać się nap­rawdę wolnym. -respirer


po­żyć ę-przed-­mym-sobą-aby stać ę-nap­rawdę-wolnym
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Z bo­ku leży na­gie ciało Snem pachnie w ciepłej pościeli Budzi mnie do dnia nieświado­mym dotykiem Otu­lam sobą ręce i no­gi splatając Po­budzam i duszę do wza­jem­ne­go kochania  -taktojax


z bo­ku-ży-na­gie-ciało-snem-pachnie-w-ciepłej-pościeli-budzi-mnie-do dnia-nieświado­mym-dotykiem-otu­lam-sobą-rę-i no­gi-splatając
Ze sa­mym Sobą Cytaty: `Za­miast do­tyku twych rąk na mym ciele czu­je je­dynie ciężar os­tatnich dni na mym sercu. -bluecaffe


`za­miast-do­tyku-twych-rąk-na mym-ciele-czu­-­dynie-ężar-os­tatnich-dni-na mym-sercu
Ze sa­mym Sobą Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit


mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Ze sa­mym Sobą Cytaty: Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą. -Galahad


Ze sa­mym Sobą Cytaty: Toczę walkę przez cały czas z czymś in­nym. Cza­sem z sa­mym sobą. Są we mnie dwie oso­bowości - jed­na chce żyć w spo­koju, dru­ga nie pod­da się, dopóki nie odzys­ka wolności. -Tupac Amaru Shakur


Ze sa­mym Sobą Cytaty: Gdy człowiek tak bar­dzo wy­dobędzie się z siebie, że ma już od­wagę być poczy­tanym za nic, do­piero wte­dy jest wol­ność, wspa­niałość i zwy­cięstwo - naj­trud­niej­sze, bo nad sa­mym sobą. -Stefan Wyszyński