Ze sa­mym Cytaty

Ze sa­mym Cytaty: `Za­miast do­tyku twych rąk na mym ciele czu­je je­dynie ciężar os­tatnich dni na mym sercu. -bluecaffe


`za­miast-do­tyku-twych-rąk-na mym-ciele-czu­-­dynie-ężar-os­tatnich-dni-na mym-sercu
Ze sa­mym Cytaty: bab­cia ik­sińska z pod­kra­kow­skiej wsi ku­puje znaczek poczto­wy i dzi­wi się : - w zeszłym ty­god­niu wy­syłałam list do szcze­cina z ta­kim sa­mym znaczkiem i te­raz do kra­kowa z ta­kim sa­mym ? to chy­ba jest ja­kieś krętac­two ... -lovely-girl


Ze sa­mym Cytaty: Mias­to mo­je mi, mias­to mi się śni Mias­to moich dni tłem życia lśni Mias­to mias­ta­mi mias­teczka­mi miga Mia-stu możli­wości ja­wi się mnię Mias­tem mym la­tar­niały ćmy Mias­tem mym cieniły się lwy Mias­to­wymi blas­ka­mi szły Mias­to­wymi par­ka­mi zapachniały Marzę o mieście O mieście majaczę Mil­czę miej­sca­mi mias­ta mego Myślę me­lan­cho­lią mieści­ny miasta Mias­to w mieście Mo­je w mym Mo­je eM to mo­je sny Mo­je miej­skie lwy i ćmy. M jak Moje, M jak My, M jak Ja i Ty. -Avantdeces


Ze sa­mym Cytaty: Dziś, kiedy na mnie spoj­rzał, zas­ta­nawiałam się, czy mo­je oczy również wyg­la­dały tak sa­mo jak Je­go. Czy były prze­pełnione tym sa­mym blas­kiem, tym sa­mym dob­rem i spo­kojem. Później stwier­dziłam, że w Je­go do mnie skiero­wanym spoj­rze­niu było ty­le piękna i dob­rej emoc­ji, że chy­ba nig­dy nie będę w sta­nie Go w tej rzeczy dogonić. -szantiil


Ze sa­mym Cytaty: Człowiek jest wszechświatem w sa­mym sobie. -Bob Marley


człowiek-jest wszechświatem-w ­mym-sobie
Ze sa­mym Cytaty: Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. -Stefan Żeromski


Ze sa­mym Cytaty: ... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ... -badtomek


bo naj­więcej-do­wiadu­jemy ę-na ­mym-końcu
Ze sa­mym Cytaty: ku­si mnie w środku ułożyć się wygodnie w mym zapomnieniu  -Arisa


ku­-mnie-w środku-ułożyć ę-wygodnie-w-mym-zapomnieniu 
Ze sa­mym Cytaty: Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer


człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
Ze sa­mym Cytaty: W wal­ce z sa­mym sobą po­kona­ny jest za­razem zwycięzcą. -Urszula Zybura


w wal­-z ­mym-sobą-po­kona­ny-jest za­razem-zwycięzcą
Ze sa­mym Cytaty: Gościu, siądź pod mym liściem,a od­pocznij sobie!  -Jan Kochanowski


gościu-ądź-pod-mym-liściema-od­pocznij-sobie 
Ze sa­mym Cytaty: Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! -Jan Kochanowski


gościu-ądź-pod-mym-liściem-a-odpoczni-sobie
Ze sa­mym Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Ze sa­mym Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches


nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą
Ze sa­mym Cytaty: Na­wet w Wi­gilię nie sa­mym opłat­kiem się żyje. -Władysław Dec


na­wet-w wi­gilię-nie ­mym-opłat­kiem ę-żyje
Ze sa­mym Cytaty: Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury. -Marek Aureliusz


Śmierć-jest tym-­mym-co na­rodzi­ny-mis­te­rium-natury
Ze sa­mym Cytaty: Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą. -Robert Browning


człowiek-jest coś-wart-gdy-zaczy­na-walkę-z ­mym-sobą
Ze sa­mym Cytaty: Człowiek cza­sami nie wie, co w nim sa­mym jest wiarą. -Józef Stanisław Tischner