Zer­wie Cytaty

Zer­wie Cytaty: Stąpałam po tra­wy po­sadzce zielonej gdzie Je­zus na drze­wie krzyża powieszony pod ma­jes­ta­tem nieba gdzie tra­wy pol­ne ku Bożej chwale po­ziom­ki - krwi krop­le w sier­pniowym upale i światło co cienie zalewa... Wstąpiłam w po­wiet­rza de­likat­ny dotyk Duch Święty nad łąką ni­by biały motyl moc wiel­ka soczys­tej zieleni Anioły z gałęzi zer­kały po cichu ich czys­te uśmie­chy w kwiato­wym kielichu zer­wałam - i skradłam jesieni  -Gold Fishy


Zer­wie Cytaty: Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego. -Konstantin Ciołkowski


człowiek-mu­-za wszelką-cenę-po­konać-gra­witację-ziemi-i mieć-w re­zer­wie-przes­trzeń-przy­naj­mniej-układu-słonecznego
Zer­wie Cytaty: Żad­na kłótnia, wy­miana zdań, poróżnienie, żaden wy­rok sądu, de­cyz­ja osób trze­cich nie zer­wie więzów krwi. -Emilia Szumiło


Żad­na-kłótnia-wy­miana-zdań-poróżnienie-żaden-wy­rok-są-de­cyz­ja-osób-trze­cich-nie-zer­wie-więzów-krwi
Zer­wie Cytaty: po­le maków szeptało, -zer­wij, zer­wij śmiało! ja ci w tej pogodzie stanę na komodzie roz­winę drob­ne pąki stąd wyjdą biedronki będziemy walcować pod niebem kołować i szep­tać nieśmiało choćby ser­ce łkało uwiel­biony mój panie wi­tałeś niespodzianie te­raz żeg­nam skrycie za Ciebie od­dam życie!  -grafomanka


Zer­wie Cytaty: Kiedyś żeby z kimś zer­wać, trze­ba było się ja­koś wy­silić... Spot­kać się w czte­ry oczy, na­pisać list... Dziś można to zro­bić pra­wie ano­nimo­wo, wy­syłając jed­ne­go głupiego SMS'a. -NightHuntress


Zer­wie Cytaty: Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa:


Zer­wie Cytaty: [Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej. -Solon


Zer­wie Cytaty: Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo. -W » Virginia Woolf » Orlando


Zer­wie Cytaty: Kon­fesjo­nał jest po to, aby na­wet w najmłod­szym dziec­ku już wyt­worzyć niepop­rawne poczu­cie wi­ny. Ludzie się zakłopo­tują ta­kimi śmie­szny­mi głupo­tami jak kłótnie w rodzi­nie , używa­nie pre­zer­wa­tyw czy pa­lenie pa­pierosów. Dzieci zaś tym, że odmówiły zeszłego wie­czo­ru paciorka... -Mateusz Piecki Schizoidalny


Zer­wie Cytaty: Suma zer daje groźną liczbę. -Anonim


suma-zer-daje-groźną-liczbę
Zer­wie Cytaty: nieHAiKU Mi­zer­na miłość - Umiera, od jednego Mar­ne­go słowa   -wdech


niehaiku-mi­zer­na-miłość-umiera-od jednego-mar­ne­go-słowa- 
Zer­wie Cytaty: Przy­tula ciszą, zer­ka cynamonowo. Sreb­rny pancerzyk. -Papużka


przy­tula-ciszą-zer­ka-cynamonowo-sreb­rny-pancerzyk
Zer­wie Cytaty: Aby zer­wać z na­wykiem, wyrób so­bie in­ny, który go wymaże. -Mark Twain


aby-zer­wać-z na­wykiem-wyrób-so­bie-in­ny-który-go wymaże
Zer­wie Cytaty: Trud­no zer­wać się do lo­tu, kiedy opa­dają ręce. -Włodzimierz Scisłowski


Zer­wie Cytaty: Uf­ne spojrzenia Niero­zer­walny związek Księżyco­wa noc Krys­ty­na Sz. 13.03.2015r. -krysta


uf­ne-spojrzenia-niero­zer­walny-związek-księżyco­wa-noc-krys­ty­na-sz-13032015r
Zer­wie Cytaty: Nie zgadza się z matematyką. Uważam, że suma zer daje groźną liczbę. -Stanisław Jerzy Lec


nie-zgadza-ę-z-matematyką-uważam-że-suma-zer-daje-groźną-liczbę
Zer­wie Cytaty: de­zer­terzy Ci wpi­sali w kon­sty­tuc­je Haiti nasze jest  -Cykam


de­zer­terzy-ci-wpi­sali-w kon­sty­tuc­-haiti-nasze-jest 
Zer­wie Cytaty: Miłość na cel mnie wystawiła strzałom, Jak wosk ogniowi na żer lub śnieg - słońcu. -Francesco Petrarca


miłość-na-cel-mnie-wystawiła-strzałom-jak-wosk-ogniowi-na-żer-lub-śnieg-słońcu