Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty

Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty:


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Dysk, ja­ko że jest płas­ki, nie po­siada praw­dzi­wego ho­ryzon­tu. Niektórzy żądni przygód żeg­larze, którym od długiego wpat­ry­wania się w jaj­ka i po­marańcze przychodzą do głowy głupie po­mysły, próbo­wali cza­sem dopłynąć na an­ty­pody. I szyb­ko się prze­kony­wali, dlacze­go od­ległe stat­ki wyglądają cza­sem tak, jak­by ginęły za krawędzią świata. Dla­tego miano­wicie, że giną za krawędzią świata. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona


rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: son­daż (np. in­terne­towy, czy ja­kikol­wiek) = sąd a Bóg-Chrys­tus stwier­dza:


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On. -R » Anne Rice » Memnoch Diabeł


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Być ni­kim to w grun­cie rzeczy przywilej. -Simone de Beauvoir


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: - A Ty? Kim Ty jesteś? - Kimś kto chce Cię kochać. -opuszczona


 a ty-kim-ty jesteś-kimś-kto-chce-cię-kochać
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Materia nie może zginąć. -Antoine Laurent Lavoisier


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Pot­rze­buje Cię,choć nie wiem kim jes­teś,gdzie jes­teś,ale mogę Ci obieca,że kiedyś Cię znajdę i będziemy już ra­zem na wieki. I need you, but I don't know who you are, whe­re you are, but I can pro­mise you that so­meday I will find you and we will be to­gether forever. -Van Kalisz


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -MrJakvb


le­piej-zginąć-stojąc-ż-żyć-na kolanach
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych?  -doorka


Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -Emiliano Zapata


lepiej-jest-zginąć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Zginąć Na płas­kim Ho­ryzon­cie Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św


sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć