Ziemią Jest ten Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ziemią Jest ten Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Ziemią Jest ten Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Ziemią Jest ten Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet
dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Ziemią Jest ten Cytaty: Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie! -Sebastian Szymański
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ziemią Jest ten Cytaty: Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. -Demokryt
człowiekowi-mądremu-cała-ziemia-jest-dostępną-gdyż-ojczyzną-szlachetnej-duszy-jest-cały-świat
Ziemią Jest ten Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam
śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. -Gustaw Flaubert
ziemia-granice-ale-głupota-ludzka-jest-bezgraniczna
Ziemią Jest ten Cytaty: Człowieko­wi mądre­mu cała ziemia jest dostępną, gdyż oj­czyzną szlachet­nej duszy jest cały świat. -Demokryt
człowieko­wi-mądre­mu-cała-ziemia-jest dostępną-gdyż-oj­czyzną-szlachet­nej-duszy-jest cały-świat
Ziemią Jest ten Cytaty: Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie:
Ziemią Jest ten Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche
Ziemią Jest ten Cytaty: Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią. -Benjamin Franklin
geniusz-bez-wykształcenia-jest-jak-srebro-ukryte-pod-ziemią
Ziemią Jest ten Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson
miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Ziemią Jest ten Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. -Konstanty Ciołkowski
ziemia-jest-kolebką-ludzkoś-ale-nie-można-wiecznie-żyć-w-kolebce
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. -Konstantin Ciołkowski
ziemia-jest ko­lebką-ludzkoś-ale-nikt-nie zos­­-w kołys­-na wieki
Ziemią Jest ten Cytaty: Wszystko, co ze szczęścia jest pomiędzy niebem a ziemią, szuka sobie schronienia w świetlanej duszy. -Zaratustra
wszystko-co-ze-szczęścia-jest-pomiędzy-niebem-a-ziemią-szuka-sobie-schronienia-w-świetlanej-duszy
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy. -Olga Tokarczuk
ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
Ziemią Jest ten Cytaty: To jest ero­tyk porno Jam le­mie­szem czystym Ty ziemią mą obiecaną urodzajną żyzną orną  -fyrfle
to jest ero­tyk-porno-jam-­mie­szem-czystym-ty-ziemią-mą obiecaną-urodzajną-żyzną-orną 
Ziemią Jest ten Cytaty: W człowieku spotykają się niebo i ziemia. Jak ziarnko piasku otoczone jest przestrzenią, tak nasza rzeczywistość pogrążona jest w wiecznej nieskończoności, pełnej blasku, mocy i czystości. -Johann Gottfried Herder
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest je­dyną pla­netą, na której wspo­mina się o czymś ta­kim jak wol­na wola. -Kurt Vonnegut
ziemia-jest ­dyną-pla­netą-na której wspo­mina ę-o czymś-­kim-jak wol­na-wola
Ziemią Jest ten Cytaty: Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona. -Kazimierz Wierzyński
bo nie  ziemi-wybieranej-jest-tyl­ko-ziemia-przeznaczona-ze-wszys­tkich-bo­gac­tw-czte­ry-ściany-z-całego-świata-tam­-strona
Ziemią Jest ten Cytaty: Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells
nie- wątpli­woś-że ziemia-nasza-nie jest dla-aniołów
Ziemią Jest ten Cytaty: Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca. -Johannes Leppicki
Świat-bez-miłoś-jest-jak-ziemia-bez-słońca
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. -Ezop
ziemia-dla-jednych-jest-matką-a-dla-drugich-macochą
Ziemią Jest ten Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells
Ziemią Jest ten Cytaty: Z życiem jest jak z Ziemią ma jaśniej­szą i ciem­niej­szą stronę. -Ryder
z życiem-jest jak z ziemią- jaśniej­szą-i ciem­niej­szą-stronę
Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa. -Józef
ziemia-jest matką-wszys­tkich-ludzi-i wszys­cy-ludzie-po­win­-mieć-do niej-­kie-­me-prawa
Ziemią Jest ten Cytaty: Nie ma gra­nic, nie ma państw, jest tyl­ko spa­lona ziemia, na której brat szu­ka brata. -Ryszard Kapuściński
nie- gra­nic-nie  państw-jest tyl­ko-spa­lona-ziemia-na której brat-szu­ka-brata
Ziemią Jest ten Cytaty: Ku­la u no­gi - ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Ziemią Jest ten Cytaty: Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
Ziemią Jest ten Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa
sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Ziemią Jest ten Cytaty: Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł. -Leena Krohn
ten-kto-wra­ca-jest zaw­sze-kimś-in­nym-ż-ten-który-odszedł
Ziemią Jest ten Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł
miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego