Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty

Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy. -Neil Gaiman


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę  -banalnosc


do­tykam-cię-słowami-za-żo-mówię-za-żo-zakłócam-po­top-two­jego-milczenia-a-po­tem-mnie-zawstydzasz-dziś-cię-pamiętam-za-tydzień
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Całe mo­je życie marzyłam o kimś ta­kim jak Ty, Jed­nak, gdy się zja­wiłeś zro­zumiałam, że Cię nie potrzebuje  -AnDree


całe-mo­-życie-marzyłam-o kimś-­kim-jak ty-jed­nak-gdy ę-zja­wiłeś-zro­zumiałam-że cię-nie potrzebuje 
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Cada individuo se esfuerza por invertir su capital de tal forma que lo que produzca sea del mayor valor. Por lo general, ni siquiera intenta fomentar el interés público, ni saber en qué medida lo está fomentando. Sólo mira por su propia seguridad y por su -Adam Smith


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: to nie ro­man­tyzm in­nych ani wspólne zacho­dy słońca mnie kręcą, a sie­dze­nie z Tobą na zwykłej ka­napie w deszczo­wy wieczór i pat­rząc w Two­je zja­rane oczy wiedząc, ze ta chwi­la mi­mo swo­jej pros­to­cie jest dla Nas najpiękniejsza. -Nicole


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć. -cytlopka


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: En muchos casos hacemos por vanidad o por miedo, lo que haríamos por deber. -Concepción Arenal


en-muchos-casos-hacemos-por-vanidad-o-por-miedo-lo-haríamos-por-deber
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia. -Willy Brandt


no-somos-elegidos-por-dios-sino-por-el-electorado-por-lo-tanto-buscamos-el-diálogo-con-todos-aquellos-ponen-esfuerzo-esta-democracia
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Jak Tornado wtar­gnął w Mój świat pioru­nami po­raził ciało me elek­tro­dy wibrują falą tsu­nami ob­lał mnie por­wał pod­muchem Ty­siąca Serc Ziemia dud­ni pod stopami po­wiet­rze mie­sza się kolorami Cało do Ciała lgnie Ta Noc jak wichu­ra por­wie mnie ... 20.06.2015 Malusia_035 Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra .Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :)  -Malusia_035


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Por contra, la intensidad visceral plasmada en la televisión posee la capacidad de disparar reacciones instintivas similares a las despertadas por la propia realidad, sin ser moduladas por la lógica, la razón y el pensamiento reflexivo. -Al Gore


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Wkońcu ją zna­lazł. Sie­działa sa­ma na po­moście, nie płakała ale on wie­dział że jest smutna. -Co się stało? Od kiedy wróciłaś cały czas jes­teś smut­na. Ciągle tyl­ko czy­tasz, nie roz­ma­wiasz, nie śmiejesz się. -Nie, to nic mam po pros­tu zły dzień, no dob­ra tydzień - miesiac, rok, zy­cie; po­mys­lała- Jut­ro bedzie le­piej- jed­nak doświad­cze­nie mówiło że bedzie co­raz gorzej. -crotka


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Hay que elegir a los amigos por su elegancia y su belleza; a los simples camaradas por su manera de ser, y a los enemigos por su inteligencia -Oscar Wilde


hay-elegir-a-los-amigos-por-su-elegancia-y-su-belleza-a-los-simples-camaradas-por-su-manera-de-ser-y-a-los-enemigos-por-su-inteligencia
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Miesiąc miodowy kończy się z chwilą, gdy pies przynosi mężowi ranne pantofle, a żona zaczyna warczeć. -Zsa Zsa Gabor


miesiąc-miodowy-kończy-ę-z-chwilą-gdy-pies-przynosi-mężowi-ranne-pantofle-a-żona-zaczyna-warczeć
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Por medio del trabajo arduo, la fe en Dios y un profundo amor por la familia, los hispanos se han esforzado por hacer realidad sus sueños y contribuido a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación. Han enriquecido la experiencia estadounidense y han sobre -George W. Bush


Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Czy wiesz jak to jest po­cie­szać ko­goś ko­lejną por­cją nies­pełnionych historii?  -Demostenes


czy-wiesz-jak to jest po­cie­szać-ko­goś-ko­lejną-por­cją-nies­pełnionych-historii 
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Ka­riera jest ko­niem, który bez jeźdźca zja­wia się przed bramą wieczności. -Karl Kraus


ka­riera-jest ko­niem-który-bez-źdźca-zja­wia ę-przed-bramą-wiecznoś
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: na twoich oczach zja­dam Swój rozum najsłod­szy smak... rozpływam się w Swych ustach  -Starlight


na twoich-oczach-zja­dam-swój-rozum-najsłod­szy-smak-rozpływam ę-w-swych-ustach 
Zja­wiającym się Por­cie Na miesiąc Cytaty: Maj to niedobry miesiąc mimo wszystko. -Irena Solska


maj-to-niedobry-miesiąc-mimo-wszystko