Zmar­twychwstały Kraj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe. -Marek Grechuta
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Mapa i kraj to nie to samo. -Alfred Korzybski
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Pier­wszy kraj - po­tem ja. -Robert Baden-Powell
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Międzynarodówka zadłużonych: co kraj, to pożyczaj. -Zbigniew Waydyk
międzynarodówka-zadłużonych-co-kraj-to-pożyczaj
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nieszczęśliwym jest kraj, który potrzebuje bohaterów. -Bertold Brecht
nieszczęśliwym-jest-kraj-który-potrzebuje-bohaterów
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Zmar­szczka: fa­la na rze­ce czaru. -Charles Baudelaire
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud
bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. -Anonim
francja-kraj-w-którym-strych-nazywa-ę-mansardą
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. -Charles de Gaulle
wiel­ki-kraj-god­ny-swej-naz­wy-nie  przyjaciół
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski
czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Bo, panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. -Bolesław Prus
bo-panowie-myślmy-najpierw-o-tym-ażeby-podźwignąć-nasz-nieszczęśliwy-kraj
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów. -Żarko Petan
nieszczęściem-jest-kiedy-ły-kraj-zbyt-wielu-wielkich-mężów
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: W zmar­szczkach wokół oczu czai się śmierć. -respirer
w zmar­szczkach-wokół-oczu-czai ę-śmierć
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois
szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Z miłości do ojczyzny wypisują rzeczy, z powodu których obcy wyśmiewają nasz kraj. -Anonim
z-miłoś-do-ojczyzny-wypisują-rzeczy-z-powodu-których-obcy-wyśmiewają-nasz-kraj
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
dop­rawdy-drżę-o swój-kraj-jeśli po­myślę-że bóg-jest sprawiedliwy
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: po­ran­ne słońce zmar­twienie w cieniu zni­ka - po­goda na dziś  -Maverick123
po­ran­ne-słoń-zmar­twienie-w cieniu-zni­ka-po­goda-na dziś 
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Są ludzie, którzy tak bardzo wychwalają swój kraj, jak gdyby chcieli go sprzedać. -Anonim
są-ludzie-którzy-tak-bardzo-wychwalają-swój-kraj-jak-gdyby-chcieli-go-sprzedać
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę. -Stefan Kisielewski
nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nie można mówić o wolności na świecie, dopóki choć jeden kraj będzie jej pozbawiony. -John Fitzgerald Kennedy
nie-można-mówić-o-wolnoś-na-świecie-dopóki-choć-jeden-kraj-będzie-jej-pozbawiony
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Gdy­byś żyła nie zmar­no­wałabym tych wa­kac­ji siedząc w domu. -AnDree
gdy­byś-żyła-nie zmar­no­wałabym-tych-wa­kac­ji-siedząc-w domu
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. -Clint Eastwood
film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Że kraj oj­czys­ty, kiedyś był piękny w legendzie. że mnie przek­li­na język, w którym tworze - Smut­no mi, Boże!  -Antoni Słonimski
Że kraj-oj­czys­ty-kiedyś-był-piękny-w legendzie-że-mnie-przek­li­na-język-w którym tworze-smut­no-mi-boże 
Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska
ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu