Zmian Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zmian Cytaty: Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmian -Winston Churchill
poprawa-wymaga-zmian-bycie-doskonałym-wymaga-częstych-zmian
Zmian Cytaty: Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch
zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec
Zmian Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Zmian Cytaty: Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Zmian Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Zmian Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam
­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Zmian Cytaty: Przyjaźnie, które wytrzymały próbę czasu i zmian, są z pewnością najlepsze. -Joseph Parry
przyjaźnie-które-wytrzymały-próbę-czasu-i-zmian-są-z-pewnośą-najlepsze
Zmian Cytaty: Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes. -Peter Drucker
zadaniem-biznesu-jest-przekształcenie-zmian-w-innowacje-a-więc-w-nowy-biznes
Zmian Cytaty: Postęp jest wykluczony bez zmian, i ci, którzy nie potrafią zmienić swego rozumowania, niczego już nie zmienią. -George Bernard Shaw
postęp-jest-wykluczony-bez-zmian-i-którzy-nie-potrafią-zmienić-swego-rozumowania-niczego-już-nie-zmienią
Zmian Cytaty: Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy. -Jason Janings
Zmian Cytaty: Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...). -Gertruda Stein
burze­nie-sta­rych-domów-i bu­dowa­nie-na ich-miej­scu-no­wych-jest zja­wis­kiem-na­tural­nym-ale-mi­mo-to nie lu­bimy-zmian
Zmian Cytaty: Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. -Anonim
Życie-to-ągła-zmiana-a-śli-nie-lubi-ę-zmian-to-nie-lubi-ę-życia
Zmian Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini
Zmian Cytaty: Mądrość jest to wspaniały pałac bez ścian, wystawiony na wszystkie wiatry, burze, mrozy i skwary; głupota jest to duszna i ciemna chatka o grubych, szczelnie ułożonych ścianach, nie dopuszczająca żadnych zmian atmosfery. Nie dziw, że większość ludzi woli mieszkać w takiej chatce niż w takim pałacu. -Aleksander Świętochowski
Zmian Cytaty: Proletariatem nazywamy tę klasę społeczeństwa, która środki do życia czerpie jedynie i wyłącznie ze sprzedaży swej pracy, nie zaś z zysku od jakiegokolwiek kapitału; klasę, której dola i niedola, życie i śmierć oraz całe istnienie zależne jest od popytu na pracę, a więc od okresowych zmian pomyślnego i niepomyślnego stanu interesów, od wahań nieokiełznanej konkurencji. [...] -Fryderyk Engels
Zmian Cytaty: Pos­przątałam biur­ko, to znak, że powzięłam ko­lej­ne wiel­kie pos­ta­nowienia. Ale nic się nie zmieni, a na­zajut­rz znów wylądują na nim pa­piery i brud­ne ta­lerze. Noc oczyszcza mózg ze zbędnych myśli. Wi­docznie chęci do zmian są zbyt zbędne. Al­bo za dużo śpię - a mo­je prag­nienia znów nie zdążyły wy­hodo­wać pa­zurków, by mieć się czym bronić. -Arisa
Zmian Cytaty: Dro­gi Przyjacielu! Dziękuję ser­decznie za Twój list. Spa­liłem go z przy­jem­nością. Prze­minął na dob­re w mgnieniu oka, niczym praw­dzi­wa roz­mo­wa. Przyz­nam, że wa­hałem się. Brak mi jeszcze Two­jej od­wa­gi. U mnie bez zmian. Wciąż nie wiem, co ro­bię z życiem. Jes­tem pot­wornie zmęczo­ny. I trwam w naiw­nej nadziei, że kiedyś będzie le­piej. Spoczy­waj w pokoju, p. -paski
Zmian Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich
Zmian Cytaty: - Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna... -Sher
Zmian Cytaty: Kiedyś sądziłem, że jes­tem twar­dzielem, ale up­rzy­tom­niłem so­bie, że to niep­rawda. Byłem słaby i osłaniałem się gru­bym pan­cerzem, ra­niłem ludzi, żeby oni nie mog­li zra­nić mnie, myślałem, że na tym po­lega by­cie twar­dym, ale się my­liłem. By­cie twar­dym prze­jawia się tym, co ro­bimy te­raz. Od­bu­dowa­niem, do­kony­waniem zmian, nap­ra­wianiem szkód, sta­wianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to do­piero wte­dy możesz naz­wać mnie twardzielem. -James Frey
Zmian Cytaty: Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna. -Stanisław Dygat