Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;)  -Efemeryda60
mężczyz­no-śli-tęsknisz-za piękniej­szym-ciekaw­szym-i ko­loro­wym-światem-to znak-że nad­szedł-czas-na zmiany-zmiany-siebie
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Trzy­maj się rzeczy, a słowa przyjdą same. -Katon Starszy
trzy­maj ę-rzeczy-a słowa-przyjdą-same
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty:
owoc-przemyśń-oświetl-s k l e p i k gołą-pupą-wte­dy-przyjdą-i coś-k u p i ą
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich. -Marcel Achard
mężczyź-zazdroś-są-o-tych-którzy-ich-poprzedzili-a-kobiety-o-te-które-przyjdą-po-nich
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Mężczyźni zaz­drośni są o tych, którzy ich pop­rzedzi­li, a ko­biety o te, które przyjdą po nich. -Marcel Achard
mężczyź-zaz­droś-są o tych-którzy-ich-pop­rzedzi­li-a ko­biety-o te-które-przyjdą-po nich
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. -Jan Twardowski
nie-bądź-pew­ny-że masz-czas-bo pew­ność-niepewna
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Czy aby na pew­no jes­teś pew­na że to ta dro­ga mi się wy­daje tu zbyt mrocznie  -samothnick
czy-aby na pew­no-jes­teś-pew­na-że-to  dro­ga-mi ę-wy­daje- zbyt-mrocznie 
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Naj­piękniej­sze są miłości, których nie ma, które jut­ro może przyjdą al­bo nie. -Jonasz Kofta
naj­piękniej­sze-są miłoś-których-nie -które-jut­ro-może-przyjdą-al­bo-nie
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Tu się po­kaza­li Tam czołga­mi jecha­li Ska­kali Bry­kali Jak przyjdą rus­kie Będą spier.... -RozaR
tu ę-po­kaza­li-tam-czołga­mi-jecha­li-ska­kali-bry­kali-jak-przyjdą-rus­kie-będą-spier
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Są pew­ne ko­biety, które są po­dob­ne do wstęgi Le­gii Ho­noro­wej. Nie pożąda się ich już więcej, po­nieważ zbrudzi­li je pew­ni ludzie. -Charles Baudelaire
są pew­ne-ko­biety-które-są po­dob­ne-do wstęgi-le­gii-ho­noro­wej-nie pożąda ę-ich-już-więcej-po­nieważ-zbrudzi­li- pew­
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo
aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Niemal wszys­tkie
niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany (świadomości) wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin
zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin
zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: To wynalazek druku spowodował owe zmiany: dawniej szanowano ludzi, a teraz książki. -Charles Louis Montesquieu
to-wynalazek-druku-spowodował-owe-zmiany-dawniej-szanowano-ludzi-a-teraz-książki
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany. -Willie Nelson
kiedy-zastąpisz-negatywne-myślenie-pozytywnym-zaczniesz-zauważać-pozytywne-skutki-tej-zmiany
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu. -Witold Gombrowicz
szalenie-łatwo-zerwać-łączność-z-człowiekiem-jest-to-przede-wszystkim-kwestia-zmiany-tonu
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań. -Karol Kazimierz Kurpiński
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę?  -Krio
zmiany-czy-zmu­łbyś-morze-do po­zos­­nia-w bez­ruchu-by ura­tować-jedną-falę 
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Pew­na ka­techet­ka z Żyw­ca Zabłocie Od­dała się pew­ne­go pro­boszcza ochocie Po­tem pa­rafię na za­możniej­szą zmienili Mieli dzieci i ra­dośnie żyli Ta­kich har­le­kinów jarzmo ce­liba­tu pisze krocie  -fyrfle
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Za dużo przewidujemy. Już dziś jesteśmy w kłopotach, które przyjdą. Jeśli nie przyszły - nawet tego nie zauważymy, zajęci z kolei dalszymi. Ciągle trzepocze w nas niepokój: jak to załatwimy, co powiemy, w jaki sposób postąpimy. -Jan Dobraczyński
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: LI­MERYK POGŁĘBIAJĄCY WSPÓLNOTĘ Czy to miłość to nasze zespolenie Py­tała Do­ris gdy mi­jało już omdlenie Dżej­kob od­po­wie­dział pew­ny co się zowie Że na pew­no wyj­dzie im na zdrowie Na­wet jeśli to zwykłe p...ogłębienie znajomości?  -fyrfle
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Nie płacz, przes­tań, bo przyjdą jeszcze cięższe no­ce - wszak miłość jest cier­pieniem, nie fraszką jałową. Do­syć, kiedy, sma­kując za­mor­skie owoce, us­ta so­bie przy­pom­ni, soczys­tsze nad owoc. -Konstanty Ildefons Gałczyński
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Może gdy minie mroźne­go ok­re­su czas przyjdą roztopy Lo­dowe serce od­ta­je, otu­li je wiosen­ny dotyk Ra­dość poczujesz gdy owy dzień nastanie jakże słoneczny Chłód odej­dzie w za­pom­nienie gdzieś hen, a zos­ta­nie ciepło  -to_tylko_łzy
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. -Charles Baudelaire
Życie-jest-szpitalem-w-którym-każdy-pacjent-jest-opanowany-chęą-zmiany-swego-łóżka
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał. -John Cummuta
gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał
Zmiany Przyjdą Na pew­no Cytaty: Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii. -Aleksander Świętochowski
jeśli-tyran-powie-że-trójkąt-jest-kołem-natychmiast-zbierze-ę-tłum-dobrowolnych-niewolników-którzy-zażądają-odpowiedniej-zmiany-w