Zmie­rzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zmie­rzy Cytaty: ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Zmie­rzy Cytaty: Zmierz to, co się da zmie­rzyć i spraw, by to, cze­go się nie da zmie­rzyć, dało się zmierzyć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zmierz-to-co ę-da zmie­rzyć-i spraw-by to-cze­go ę-nie da zmie­rzyć-dało ę-zmierzyć
Zmie­rzy Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol
kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Zmie­rzy Cytaty: przyb­liża i przyspiesza każdy chwiej­nie postawiony burząc jednostajność ilek­roć myśl narodzisz wewnątrz wyt­warza pauzę i do­daje rękom drżenie nie ma ta­kiej energii która zat­rzy­ma nieuchronność na chwilę zastanowienia tworząc złą otoczkę ku­mulu­jesz w so­bie negatywy i na­bierasz wo­dy w usta rozśmie­sza jed­nak to że on jest iluzją żyjącą w tobie doj­dziesz do te­go i pryska is­totne mo­men­ty życia kiedyś muszą wreszcie nadejść by zmie­rzyć się z nimi dob­rym nastawieniem ma­new­ruj własną przyszłością ściągając do siebie sukces... -Papużka
Zmie­rzy Cytaty: My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. -Małgorzata Stolarska
Zmie­rzy Cytaty: Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie  -RozaR
mo­ja-żona-nig­dy-na mnie-nie pat­rzy-a-gdy-jed­nak-już-zat­rzy­-wzrok-na-swym-mężu-to-w jej-oczach-widzę-rozczarowanie 
Zmie­rzy Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu
Zmie­rzy Cytaty: Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57
gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś
Zmie­rzy Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123
w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Zmie­rzy Cytaty: Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina. -Marcin Kański
hit­­ra-zat­rzy­ła-zima-nic-nie zat­rzy­ło-stalina
Zmie­rzy Cytaty: Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda. -Jang Czu
kto-ku wiel­kiemu-zmie­rza-na łe ę-nie ogląda
Zmie­rzy Cytaty: Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie. -Ryder
nie­chaj-ludzkość ę-oc­knie-gdyż-zmie­rza-ku zagładzie
Zmie­rzy Cytaty: Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ?  -Ryder
stanąć-na skra­ju-dro­gi- spoj­rzeć-w dal-i po­myść- dokąd-zmie­rzam- 
Zmie­rzy Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Zmie­rzy Cytaty: Człowiek rozdzielił Dob­ry Bóg nie przeszkodził Zmie­rzch złej doktryny  -fyrfle
człowiek-rozdzielił-dob­ry-bóg-nie przeszkodził-zmie­rzch-złej-doktryny 
Zmie­rzy Cytaty: Two­je zmie­sza­nie, mo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy... -blacksun
two­-zmie­sza­nie-mo­-złudze­nia-urzeczy­wis­tniają ę-w ciszy
Zmie­rzy Cytaty: Niebies­kość ziemska Zmie­rzch har­mo­nii żywiołów Niebo nad Skrzycznem  -fyrfle
niebies­kość-ziemska-zmie­rzch-har­mo­nii-żywiołów-niebo-nad-skrzycznem 
Zmie­rzy Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers
od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Zmie­rzy Cytaty: Nie zat­rzy­muj­my niep­rzy­jaźni względem ko­gokol­wiek w naszych ser­cach, bo gdy w ser­cu zbie­rze się dużo niena­wiści, ono niszczeje. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
nie-zat­rzy­muj­my-niep­rzy­jaź-względem-ko­gokol­wiek-w naszych-ser­cach-bo gdy-w ser­cu-zbie­rze ę-żo-niena­wiś-ono-niszczeje
Zmie­rzy Cytaty: życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego  -tusiak
życie-bez-­lu-może-bar­dziej-wyczer­py­wać-ż-mo­zol­ne-zmie­rza­nie-do niego 
Zmie­rzy Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy  -Michał Anioł
Zmie­rzy Cytaty:
bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Zmie­rzy Cytaty: By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergis
by­wają-w życiu-chwi­-których-ból-da­ ę-zmie­rzyć-do­piero-po ­go-przeżyciu-i wówczas-dzi­wi-nas-iż zdołaliśmy-go znieść
Zmie­rzy Cytaty: Spa­cer Jesienią słonecznym październikiem wiele nie trzeba Zmie­rzam do celu kaszta­ny lśnią w słońcu miły to widok  -Elizabetta
spa­cer-jesienią-słonecznym-październikiem-wiele-nie trzeba-zmie­rzam-do celu-kaszta­ny-lśą-w słońcu-miły-to widok 
Zmie­rzy Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Zmie­rzy Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Zmie­rzy Cytaty: Po­wieść nie ma przyszłości? Zmie­rzch po­wieści to za­bobon li­terac­kiej ga­wie­dzi. Jak w in­nych śro­dowis­kach wróżby o końcu świata. -Maria Dąbrowska
po­wieść-nie  przyszłoś-zmie­rzch-po­wieś-to za­bobon-li­terac­kiej-ga­wie­dzi-jak w in­nych-śro­dowis­kach-wróżby-o końcu
Zmie­rzy Cytaty: Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie
Zmie­rzy Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
Zmie­rzy Cytaty: na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum. -ishaka
na­rodziło ę-no­we-marzenie-od­ległe-marzenie-by-poznać-a-nadzieje ę-spełniają-gdy-zmie­rza­my-ku ich-centrum
Zmie­rzy Cytaty: Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować. -NightHuntress
nie-ważne-czy-świat-zmie­rza-ku końco­wi-ważne-jest czy-­my-z kim-ten-ko­niec-obserwować
Zmie­rzy Cytaty: Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat . -maksymilian97
wszys­tko ę-zat­rzy­ło-moj-mózg ę-zat­rzy­ł-mo­ze-to świat ę-skończył-a-przy­naj­mniej-mój-świat
Zmie­rzy Cytaty: - Na­dal nie ro­zumiem, do cze­go zmierzasz. - Jak­bym to wie­dział, to­bym już nie zmie­rzał, tyl­ko tam był. -Rafał Kosik
 na­dal-nie ro­zumiem-do cze­go-zmierzasz-jak­bym-to wie­dział-to­bym-już-nie zmie­rzał-tyl­ko-tam-był
Zmie­rzy Cytaty: Z kłam­stwem jest tak: jeśli ktoś ci nie uwie­rzy - gar­dzisz sobą, jeśli ktoś ci uwie­rzy - gar­dzisz nim. -Daniel Odija
z kłam­stwem-jest tak-śli-ktoś- nie uwie­rzy- gar­dzisz-sobą-śli-ktoś- uwie­rzy- gar­dzisz-nim
Zmie­rzy Cytaty: Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę