Zmien­ny Cytaty

Zmien­ny Cytaty: Nas­tro­je zmien­ne jak u ko­biety w ok­re­sie menopauzy. -kitsh


nas­tro­-zmien­ne-jak u ko­biety-w ok­re­sie-menopauzy
Zmien­ny Cytaty: Miłość to la­tar­nia mor­ska z zmien­nym świetle. -Romain Rolland


miłość-to ­tar­nia-mor­ska-z zmien­nym-świetle
Zmien­ny Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody


hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
Zmien­ny Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Zmien­ny Cytaty: Praw­da jest imieniem, którym na­zywa­my nasze zmien­ne pomyłki. -Rabindranath Tagore


praw­da-jest imieniem-którym na­zywa­my-nasze-zmien­ne-pomyłki
Zmien­ny Cytaty: Nam ten ra­dos­ny sek­su dzień, Pa­nie w codzien­ność zmień. -fyrfle


nam-ten-ra­­ny-sek­su-dzień-pa­nie-w codzien­ność-zmień
Zmien­ny Cytaty: Zmień


zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę
Zmien­ny Cytaty: W zmien­ności aur Ko­sy cze­kają wiosny Błękit­nym oczom  -fyrfle


w zmien­noś-aur-ko­sy-cze­kają-wiosny-błękit­nym-oczom 
Zmien­ny Cytaty: Wspar­cie duchowe Zmień żal na bar­wy tęczy Opanowanie Krys­ty­na Sz. 30.03.2015r. -krysta


wspar­cie-duchowe-zmień-żal-na bar­wy-tęczy-opanowanie-krys­ty­na-sz-30032015r
Zmien­ny Cytaty: Zmien­ność ludzkich zacho­wań jest adek­watna do to­warzys­twa w ja­kim się znajdujemy. -Bruno


zmien­ność-ludzkich-zacho­wań-jest adek­watna-do to­warzys­twa-w ja­kim ę-znajdujemy
Zmien­ny Cytaty: Nie proś świata aby się zmienił – to Ty zmień się pierwszy -Anthony de Mello


nie-proś-świata-aby-ę-zmienił-to-ty-zmień-ę-pierwszy
Zmien­ny Cytaty: Przed­miot jest tym, co trwałe i stałe; kon­fi­gurac­ja – tym, co zmien­ne i nietrwałe. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Zmien­ny Cytaty: Jeśli nie podoba Ci się obecny stan rzeczy – zmień go! Nie jesteś drzewem -Jim Rohn


jeśli-nie-podoba-ci-ę-obecny-stan-rzeczy-zmień-go-nie-jesteś-drzewem
Zmien­ny Cytaty: -Nie mam cza­su.- po­wie­dział uczeń - Zmień priory­tety.- od­po­wie­dział mistrz  -Blutengel


nie-mam-cza­su-po­wie­dział-uczeń-zmień-priory­tety-od­po­wie­dział-mistrz 
Zmien­ny Cytaty: Do­piero, gdy zro­zumiemy zmien­ność obieca­nych skrzy­deł, ucałuje­my codzien­ność spra­cowa­nych dłoni... -Seneka 18


do­piero-gdy-zro­zumiemy-zmien­ność-obieca­nych-skrzy­deł-ucałuje­my-codzien­ność-spra­cowa­nych-dłoni
Zmien­ny Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke


ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Zmien­ny Cytaty: Jeśli byłabym ni­kim to nie było by mnie tu­taj... Prze­cież *nic* nie is­tnieje-nie ma roz­miaru, ru­dych włosów,niebies­kich oczu, zmien­nych nastrojów... -kate-em


jeśli-byłabym-­kim-to nie było-by mnie-­taj-prze­cież nic-nie is­tnieje-nie- roz­miaru-ru­dych-włosówniebies­kich-oczu
Zmien­ny Cytaty: Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch


zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec