Zmieni Cytaty

Zmieni Cytaty: Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca. -Samuel Butler


pozwól-milczeć-głupcowi-a-zmieni-ę-w-mędrca
Zmieni Cytaty: Różowa szmin­ka nie zmieni bru­du ja­ki wyp­luły two­je usta. -Ewerina


różowa-szmin­ka-nie zmieni-bru­-ja­ki-wyp­luły-two­-usta
Zmieni Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-+-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
Zmieni Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 i 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-i-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
Zmieni Cytaty: Coś co czu­jesz dziś z dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni. -królik xd


coś-co czu­jesz-dziś-z dnia-na dzień-tak-po pros­ ę-nie zmieni
Zmieni Cytaty: Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni? -Jonasz Koffta


czy-świat-ę-wiele-zmieni-gdy-z-młodych-gniewnych-wyrosną-starzy-wkurwieni
Zmieni Cytaty: Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem. -Anne Bishop


był-przy­jacielem-który-zmieni ę-we wro­ga-aby po­zos­ć-przyjacielem
Zmieni Cytaty: Pat­rzę cza­sem w niebo i myślę, że kiedyś wszys­tko zmieni się na lepsze. -PoznajPrawdę


pat­rzę-cza­sem-w niebo-i myślę-że kiedyś-wszys­tko-zmieni ę-na lepsze
Zmieni Cytaty: Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia
Zmieni Cytaty: Jeśli ktoś urodzi się duchowym analfabetą, nie zmieni tego żadna napisana przez niego książka. -Urszula Kozioł


jeśli-ktoś-urodzi-ę-duchowym-analfabetą-nie-zmieni-tego-żadna-napisana-przez-niego-książka
Zmieni Cytaty: wy­daje się że ją znasz jest zu­pełnie inna za niedługo się zmieni  -Starlight


wy­daje ę-że ją znasz-jest-zu­pełnie-inna-za-niedługo ę-zmieni 
Zmieni Cytaty: Ten, którego twarz nie promienieje światłem, nigdy nie zmieni się w gwiazdę. -William Blake


ten-którego-twarz-nie-promienieje-światłem-nigdy-nie-zmieni-ę-w-gwiazdę
Zmieni Cytaty: Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. -Tadeusz Różewicz


po­lity­ka-zmieni ę-w kicz-miłość-w por­nogra­fię-mu­zyka-w hałas-sport-w pros­ty­tucję-re­ligia-w naukę-nauka-w wiarę
Zmieni Cytaty: Modlę się o miłość prawdziwą, co się nie zmieni, taką co przyjdzie od razu bez nadziei. -Jan Twardowski


modlę-ę-o-miłość-prawdziwą-co-ę-nie-zmieni-taką-co-przyjdzie-od-razu-bez-nadziei
Zmieni Cytaty: Choćbyś się pysznił swym bogactwem, nie zmieni to twojej wartości, nie uczyni cię lepszym. -Horacy


choćbyś-ę-pysznił-swym-bogactwem-nie-zmieni-to-twojej-wartoś-nie-uczyni-ę-lepszym
Zmieni Cytaty: `Nig­dy nie poz­wa­laj wrócić fa­ceto­wi bo nie wiesz kiedy ten s*ur­wiel zmieni zamki. -bluecaffe


`nig­dy-nie poz­wa­laj-wróć-fa­ceto­wi-bo nie wiesz-kiedy-ten-sur­wiel-zmieni-zamki
Zmieni Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
Zmieni Cytaty: Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści


setką-ka­mieni-szlachet­nych-nie zmieni ę-jed­ne­go-szlachet­ne­go-ser­ca-w ka­mień-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy