Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty

Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Łat­wiej żyć wład­cze­mu z uległym niż dwóm wład­czym ze sobą, sprag­nione­mu do­wodów uczuć z kimś, kto je da­wać pot­ra­fi, niż dwóm sprag­nionym razem. -Antoni Kępiński


Łat­wiej-żyć-wład­cze­mu-z uległym-ż-dwóm-wład­czym-ze sobą-sprag­nione­mu-do­wodów-uczuć-z kimś-kto- da­wać-pot­ra­fi-ż
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR


Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: są sterowani do te­go na baterie wład­ni bez mocy  -Cykam


są sterowani-do-te­go-na baterie-wład­-bez-mocy 
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer


to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury. -Stanisław Lem


teoria-fan­tasty­ki-która-mogłaby-zde­finiować-podział-po­między-tym-co praw­dzi­we-a tym-co zmyślo­ne-wniosłaby-żo
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Oj­ciec występu­je w oczach dziec­ka ja­ko ab­so­lut­ny wład­ca i ab­so­lut­ny sędzia. -Antoni Kępiński


oj­ciec-występu­-w oczach-dziec­ka-ja­ko-ab­so­lut­ny-wład­ca-i ab­so­lut­ny-sędzia
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Źródłem sławy te­go wład­cy był zwyczaj od­ci­nania wro­gom warg i nóg, by po­tem obiecy­wać im wol­ność, jeśli prze­biegną przez mias­to grając na trąbce. -P » Terry Pratchett » Mort


Źródłem-sławy-te­go-wład­cy-był-zwyczaj-od­­nania-wro­gom-warg-i nóg-by po­tem-obiecy­wać-im wol­ność-śli-prze­biegną-przez
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Ta co smut­ne tak oczy miała, Wład­czy­ni Śmier­ci przemówić chciała. Tak po cichu za­pytała się : 


ta co smut­ne-tak-oczy-miała-wład­czy­-Śmier­-przemówić-chciała-tak po cichu-za­pytała ę-  czy-to ty masz-oca­lić-mnie
Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: spójrz gdzie niesie wiatr pus­te dźwięki serc wy­fan­tazjo­waną bramą triumfu szy­bują cym­bały brzmiących słów o ko­lej­ny dzień w tył zmyślo­nych salwą ucieczki dlacze­go krążysz wokół mar­twej ciszy skrzy­wione pojęcie nie słucha rozsądku więcej żyj two­je piękno śpi bezwiednie za­bija­ne co dzień i w końcu wyśnij na ja­wie święty sen Boga o człowieku   -wdech


Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Spa­dające krop­le pożądania Me­lodia oddechu za­cis­ka dłoń Pro­wadzi do tanga słabnącym ryt­mem mo­jego serca Spoj­rze­niem zniewala wi­ruje do­tyk szeptów i oddechów Pro­wadź… wład­czą ręką drogą rozkoszy Zam­knij mnie w ob­reczy ramion. Ujarzmij! Op­leć nadgarstki Do­tykaj natchnieniem Nie pozwól złożyć skrzydeł... -La femme


Zmyślo­ny Wład­ca Cytaty: Dot­knąłeś lękli­wie me­go ciała, Gorączka nie tyl­ko za oknem, Cze­kałeś na przyzwolenie, Lecz nie dos­ta­niesz go Od niechcenia. Chcę znać Cię na pamięć, Cu­dow­ny nieboże . Stań prze­de mną jak mistrz, Mój wład­co, zrozum Jes­tem trud­na do zdobycia. To nie po­za, lecz Upór maniaka. Te­raz dot­knij mnie tam, Mo­ja dłoń Ci pokaże, Bądź uczniem mistrzu, Chłoń wiedzę jak zapach, Per­fu­my piżmo­we ulot­ne i chwila. Zet­knięcia warg i rzęs, Wil­gotnych po­tem ud, Lo­dowa­tych stóp, Pier­si lek­ko sterczących, Od­dechów jed­no szepczących, W niebo głosy. Boże!  -grafomanka