Zna­leźć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zna­leźć Cytaty: Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Zna­leźć Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl
Zna­leźć Cytaty: Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą?  -Thomas Merton
Zna­leźć Cytaty: Zna­leźć człowieka, z którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów, ko­nowałów, idiotyzmów cwa­niac­kich, łgar­stw, fałszy­wych za­pew­nień, ta­nich sprośności lub spec­ja­lis­tycznych bełkotów
Zna­leźć Cytaty: W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski
Zna­leźć Cytaty: Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan
ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
Zna­leźć Cytaty: Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Zna­leźć Cytaty: Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Zna­leźć Cytaty: Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. -Eurypides
miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
Zna­leźć Cytaty: Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Zna­leźć Cytaty: Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Zna­leźć Cytaty: A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość
Zna­leźć Cytaty: Miłość to gra, a cały prob­lem po­lega na tym, żeby zna­leźć ko­goś, kto uz­na­je te sa­me zasady. -Gold Fishy
miłość-to gra-a cały-prob­lem-po­lega-na tym-żeby-zna­źć-ko­goś-kto-uz­na­-te ­me-zasady
Zna­leźć Cytaty: Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj
nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Zna­leźć Cytaty: Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka
ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca
Zna­leźć Cytaty: Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
Zna­leźć Cytaty: W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia
w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Zna­leźć Cytaty: Z pew­nością nie wie, jak bar­dzo je­go zachwyt nad życiem pomógł mi zna­leźć no­wy sens w moim. -Janusz Leon Wiśniewski
z pew­nośą-nie wie-jak bar­dzo-­go-zachwyt-nad-życiem-pomógł-mi zna­źć-no­wy-sens-w moim
Zna­leźć Cytaty: I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna
i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Zna­leźć Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin
cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
Zna­leźć Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio
je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Zna­leźć Cytaty: Cza­sem szu­ka się nie po to, by zna­leźć, lecz po to, by nie zgubić. -Papillondenuit
cza­sem-szu­ka ę-nie po to-by zna­źć-lecz-po to-by nie zgubić
Zna­leźć Cytaty: Nie dość, że nie ma Bo­ga, to jeszcze spróbuj zna­leźć hyd­rauli­ka w weekend!  -Woody Allen
nie-dość-że nie  bo­ga-to jeszcze-spróbuj-zna­źć-hyd­rauli­ka-w weekend 
Zna­leźć Cytaty: Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?  -AnDree
praw­dzi­wego-przy­jaciela-mogę-zna­źć-­dynie-w moim-chłopa­ku-bo gdzie-wy mo­-''kocha­ne''-przy­jaciółeczki-jesteście 
Zna­leźć Cytaty: Ko­lej­na gwiaz­da spadła, a ja, cho­lera, znów nie zdążyłam po­myśleć życze­nia. Chy­ba naj­wyższy czas zna­leźć ja­kiś in­ny sposób na szczęście. -Gold Fishy
ko­lej­na-gwiaz­da-spadła-a ja-cho­lera-znów-nie zdążyłam-po­myść-życze­nia-chy­ba naj­wyższy-czas-zna­źć-ja­kiś-in­ny
Zna­leźć Cytaty: nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany
nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie
Zna­leźć Cytaty: Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi
szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
Zna­leźć Cytaty: Zna­leźć złoty śro­dek nie znaczy od­rzu­cić skraj­ności, lecz stać sta­bil­nie, gdy one w nas tańczą... -Papillondenuit
zna­źć-złoty-śro­dek-nie znaczy-od­rzu­ć-skraj­noś-lecz-stać-sta­bil­nie-gdy-one-w nas-ńczą
Zna­leźć Cytaty: Nie ma nic ta­kiego, cze­go ludzie nie pot­ra­fili­by pochwa­lić lub potępić i nie zna­leźć dla te­go uzasadnienia. -Molier
nie- nic-­kiego-cze­go-ludzie-nie pot­ra­fili­by-pochwa­lić-lub-potępić-i nie zna­źć-dla-te­go-uzasadnienia
Zna­leźć Cytaty: Nie łat­wo jest zna­leźć wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, ale myślę że większą sztuką będzie po­godze­nie się z nią i zna­lezienie w niej cze­goś po­zytyw­ne­go. I na­wet gdy­byś miał jut­ro um­rzeć, to znajdź ra­dość w naj­pros­tszych rzeczach ja­kie ro­bisz i ja­kie spo­tykają cię każde­go dnia. Otwórz sze­roko oczy i dos­trzeż to co piękne w tym co najprostsze. -Mystiqe
Zna­leźć Cytaty: Sen­su w życiu szu­ka się nie po to, aby go zna­leźć, lecz po to, aby go do reszty nie zgubić. -aforystokrata
sen­su-w życiu-szu­ka ę-nie po to-aby go zna­źć-lecz-po to-aby go do reszty-nie zgubić
Zna­leźć Cytaty: Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette
młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
Zna­leźć Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Zna­leźć Cytaty: Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro. -szajbuss
tych-współrzędnych-nie zna-na­wet-tom­tom-nie po­wie-ci gdzie-masz-jechać-by od­na­źć-w ser­cu-dru­giej-oso­by-dobro
Zna­leźć Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie