Znaczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Znaczy Cytaty: Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Znaczy Cytaty: -Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19
ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Znaczy Cytaty: O si­le i mądrości: Mężczyz­na znaczy te­ren, ko­bieta znaczy mężczyznę. -Marcin Kossek
o ­-i mądroś-mężczyz­na-znaczy-te­ren-ko­bieta-znaczy-mężczyznę
Znaczy Cytaty: Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle. -Kolakowski
Znaczy Cytaty: Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn. -Janina Wieczerska - Zabłocka
wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn
Znaczy Cytaty: Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann
mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Znaczy Cytaty: Wyk­ształco­ny nie znaczy oświecony... Dob­ry nie znaczy mistrz. -Duch_Sumienia
wyk­ształco­ny-nie znaczy-oświecony-dob­ry-nie znaczy-mistrz
Znaczy Cytaty: Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna. -NightHuntress
Znaczy Cytaty: chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy. -thrillofit
Znaczy Cytaty: Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą. -Samuel Johnson
szczęście-nie-znaczy-nic-śli-inni-o-nim-nie-wiedzą-a-znaczy-bardzo-ło-śli-go-nie-zazdroszczą
Znaczy Cytaty: *** A: ekstremalne! B: co to znaczy ekstremalne? A: noo, ta­kie bar­dzo faj­ne, zabawne *** A: zjesz z na­mi kolację? B: tak, a jedze­nie jest koszer­ne? A: oczywiście. C: co znaczy koszerne? A: bar­dzo smaczne ***  -Emilia Szumiło
Znaczy Cytaty: Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. -Mieczysław Maliński
prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
Znaczy Cytaty: Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze. -Edward Stachura
Znaczy Cytaty: Co znaczy miłość w dzi­siej­szym świecie .? Gdzie słowo kocham znaczy tak niewiele, nie jest jak kiedyś wyz­na­niem uczu­cia i zarazem cze­goś piękne­go jest zwykłym słowem, które ma ta­kie sa­mo znacze­nie co wszys­tkie in­ne. ~Odmienna37.!~  -odmienna37.!
Znaczy Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Znaczy Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress
myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Znaczy Cytaty: Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo. -Demostenes
dużo-to-nie-znaczy-dobrze-ale-dobrze-znaczy-żo
Znaczy Cytaty: Dużo to nie znaczy dob­rze, ale dob­rze znaczy dużo. -Demostenes
dużo-to nie znaczy-dob­rze-ale-dob­rze-znaczy-żo
Znaczy Cytaty: Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. -Thomas Merton
Znaczy Cytaty: Żyć to znaczy walczyć. -Seneka
Żyć-to-znaczy-walczyć
Znaczy Cytaty: Żyć znaczy umierać. -Fryderyk Engels
Znaczy Cytaty: Kochać znaczy przegrywać. -Kate Millett
Znaczy Cytaty: Żyć to znaczy po­woli umierać. -Cliff Burton
Żyć-to znaczy-po­woli-umierać
Znaczy Cytaty: Śnił mi się Freud. Co to znaczy? -Stanisław Jerzy Lec
Znaczy Cytaty: Pobłażać znaczy nie wychowywać. -Gabriela Zapolska
Znaczy Cytaty: Pobłażać, znaczy nie wychowywać. -Gabriela Zapolska
Znaczy Cytaty:
Znaczy Cytaty: Kochać znaczy czynić dobro. -Lew Tołstoj
Znaczy Cytaty: Dawać to nie znaczy tracić -Antoine de Saint-Exupéry
Znaczy Cytaty: Pobłażać, znaczy nie wychowywać. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)
Znaczy Cytaty:
życie- co­kol­wiek-to znaczy
Znaczy Cytaty: Kochać znaczy: cudownie, że istniejesz. -Josef Pieper
kochać-znaczy-cudownie-że-istniejesz
Znaczy Cytaty: Kochać - to znaczy narodzić się. -Antoine De Saint - Exupery
Znaczy Cytaty: Tworzyć znaczy zabijać śmierć. -Romain Rolland
Znaczy Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na
mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty