Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty

Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy. -Papużka


szu­kając-ak­ceptac­ji-u in­nych-naj­pewniej-­­niesz-ba­las­-ser­ca-znaj­dując-ją w so­bie-uzys­kasz-lek­kość-duszy
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: za­gubiony element jak ta­lia kart bez asa brak jed­ne­go oddala od up­ragnionej pełni do­tykasz myślą w ciszy się karmisz cze­kając na coś co sa­mo nie przyjdzie daję ci uśmiech na wiatr kładę żale już uleciałe na­pełnij się spokojem by poczuć w od­dechu lek­kość czys­te­go serca wyb­ra­kowa­ne to szczęście gdy ścis­kasz w dłoniach zemste  -Papużka


Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz. -Sokrates


znaj­­jesz-to-cze­go-szu­kasz-umy­ka- to-co zaniedbujesz
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc. -Artur Bloch


to-cze­go-szu­kasz-znaj­dziesz-w os­tatnim-spośród-możli­wych-miejsc
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty:


jeśli-częściej-te­go-szu­kasz-to wiedz-że za którymś-ra­zem-to znaj­dziesz-~pa­weł-rychlica 
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Lek­kość spojrzenia, me­lodyj­ne wibracje. Czuły szept wiosny. -Papużka


lek­kość-spojrzenia-me­lodyj­ne-wibracje-czuły-szept-wiosny
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Wyob­raźnia rozkłada wszys­tko na drob­ne ele­men­ty zgod­nie z pra­wami wy­wodzący­mi się z głębi duszy, a po­tem zbiera je i układa, bu­dując z nich zu­pełnie no­wy świat. -Charles Baudelaire


Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.   -Starlight


blis­kość- lek­cja-którą-można-zgłębiać-przez-całe-życie- 
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Na swo­jej drodze spo­tyka­my wiele osób Często znaj­dując w nich swych przyjaciół By w chwi­lach kry­zysu czy zwątpienia Od­na­leźć w nich duszę ukojenia W for­mie listów w for­mie tych słów Aby za­kończyć życia nędzy cudzysłów ....................................................................................................   -MarzycielS


Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Wi­dując wciąż te sa­me cierpienia Przechadzając się błagań la­sem Przy­pomi­nam so­bie wzniesienia Gdzie pro­myk słońca do­cierał czasem  -MyslacaWierszem


wi­dując-wciąż-te ­me-cierpienia-przechadzając ę-błagań-­sem-przy­pomi­nam-so­bie-wzniesienia-gdzie-pro­myk-słońca-do­cierał
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści


nie-znaj­dziesz-lep­sze­go-jut­ra-śli-nie szu­kasz-te­raz-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy. -Emily Dickinson


nadzieja-lek­ka-i ulot­na-za­mie­szkała-w mej-duszy
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: w prze­pych blasków ołtarza szep­ty mod­litw się zdobią i w ciszę zadumy płonących świec aureola wieńcem ob­le­ka skro­nie płaczących aż się smu­tek złagodzi bo nie uga­si się łza­mi tęczy wit­raża który ka­tedrę przys­tra­ja jak kom­natę w niebie i tyl­ko wes­tchnienie nagłego wzruszenia zaw­dzięczając miłość wstępu­je w bramę wybaczeń mniej się czuję samotny tu­taj znaj­dując ut­ra­cone­go sobie  -Adnachiel


Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę. -Wergiliusz


przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Szu­kasz za­pachu mo­jej codzien­ności z nadzieją że spot­kasz błysk nies­pełnionej przeszłości Nit­ki la­biryn­tu z których nie ma wyjścia Jes­teśmy tak blisko  -mechaa


szu­kasz-za­pachu-mo­jej-codzien­noś-z nadzieją-że-spot­kasz-błysk-nies­pełnionej-przeszłoś-nit­ki-­biryn­-z których
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Tyl­ko w so­bie sam każdy no­si swój skarb i tam źródło znaj­du­je natchnienia. -Sokrates


tyl­ko-w so­bie-sam-każdy-no­-swój-skarb-i tam-źródło-znaj­­-natchnienia