Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało. -Pitigrilli
szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Kon­sultac­ja - uzys­ka­nie czy­jejś zgo­dy dla daw­no już podjętej decyzji. -Ambrose Bierce
kon­sultac­ja- uzys­ka­nie-czy­jejś-zgo­dy-dla-daw­no-już-podjętej-decyzji
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski
zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Od­da­wanie te­go czys­te­go, trud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wym postępkom jest rzeczą nędzną. -Gampopa
od­da­wanie-te­go-czys­te­go-trud­ne­go-do uzys­ka­nia-ludzkiego-ciała-niegodzi­wym-postępkom-jest rzeczą-nędzną
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Skra­wek na­gości czułej skóry Frag­ment człowieczeństwa Prze­nieś mnie... trochę wyżej Zap­ro­wadź... nieco dalej Ciepło, zim­no, zmysły... Do­tyk. Ból.Coś. Ten frag­ment naskórka Nie ten, a po­tem nie kolejny Tam­ten. Ten. Niez­naczny ruch Ruch Mus­kasz, drwisz Przestajesz Szczyt marze­nia Gra­nice bliskości Znaczące W ob­liczu miłości Drżenie po muśnięciu powietrzem Dot­knij mnie przypadkiem Mus­kaj specjalnie Spójrz, patrz Po duszy kres Ocza­mi w oczy Na­pajaj mnie głębią Mak­sy­mal­ne uzewnętrznienie Ob­nażenie duszy Mak­sy­mal­ne napięcie Bliskość Bądź Trwaj. -blackroxanne
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: ener­ge­tyczny do­tyk rąk duszy wpro­wadza wib­racje nieodkryte ser­ca zmarzlinę w mig kruszy mus­ka moją nieśmiałą psyche uwiel­biam ten uczuć przepych lek­ko czy­nisz wewnątrz magię to nieod­party ferromagnetyzm a ja niczym szpil­ka-nie walczę…  -Papużka
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Żył raz Ju­lek w mieście An­cient Rome i miał straszną chudzinę za żonę. Na ślu­bie przez wrogów pot­knął się na progu i rzekł: Kości zos­tały rzucone... -Radziem
Żył-raz-ju­lek-w mieście-an­cient-rome-i-miał-straszną-chudzinę-za żonę-na-ślu­bie-przez-wrogów-pot­knął ę-na progu-i-rzekł
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Jakże łat­wo od­trącić od siebie i odep­chnąć wszel­kie wyob­rażenia niepo­kojące i nies­to­sow­ne i na­tychmiast uzys­kać po­godę ducha. -Marek Aureliusz
jakże-łat­wo-od­trąć-od siebie-i odep­chnąć-wszel­kie-wyob­rażenia-niepo­koją-i nies­to­sow­ne-i na­tychmiast-uzys­kać
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Cichy szept w głowie mej rozbrzmiewa, Jak ser­ce, tak i dusza mo­ja śpiewa. Oczy za­mykam, tracę rzeczywistość, Do­tykiem duszy wyz­naję To­bie miłość. -Amy03
cichy-szept-w głowie-mej-rozbrzmiewa-jak-ser­-tak-i dusza-mo­ja-śpiewa-oczy-za­mykam-tracę-rzeczywistość-do­tykiem-duszy-wyz­naję
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ... -aura69
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Twą obec­ność wyczu­wam a priori do­tykam two­jej duszy dłonią swo­jej wiary pal­cem przeznaczenia ry­sujesz w po­wiet­rzu znaki ma­lujesz moją twarz a ja.: za­mykam oczy słyszę lek­ki szelest czuję mi­nimal­ny wiat­ru po­wiew w us­tach dziw­ny smak --- da­ta na­pisa­nia: 08-11-2005 r. autor: Emi­lia Szumiło  -Emilia Szumiło
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Nie pi­je al­ko bo wolę pat­rzeć na wszys­tko zdro­wym rozsądkiem. Nie chodzę na im­pre­zy bo nie lu­bię spo­conych koszu­lek. Nie pa­le pa­pierosów bo i tak się zat­ru­wam codziennością. -gieenka
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: O ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy, o ile wzras­ta w to­bie miłość. Bo miłość jest oz­dobą duszy, jest jej pięknem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
o ty­-sta­jesz ę-z dnia-na dzień-piękniej­szy-o ile-wzras­-w to­bie-miłość-bo miłość-jest oz­dobą-duszy-jest jej-pięknem
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. -S » Antoine de Saint-Exupéry » Twierdza
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Solon
przy­jaciół-nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których-po­zys­kałeś-lek­ko­myślnie-nie porzucaj
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata... -daru
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (
sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Bu­dowałem na piasku I zwa­liło się. Bu­dowałem na skale I zwa­liło się. Te­raz bu­dując zacznę Od dy­mu z komina. -Leopold Staff
bu­dowałem-na piasku-i-zwa­liło-ę-bu­dowałem-na skale-i-zwa­liło-ę-te­raz-bu­dując-zacznę-od-dy­mu-z komina
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Ja­kość po­rażki de­ter­mi­nuje przyszły sukces. -Walenty
ja­kość-po­rażki-de­ter­mi­nuje-przyszły-sukces
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: I spać wie­cznie, bo życie dało Ci w kość. -EmilyMalfoy
i spać-wie­cznie-bo życie-dało-ci w kość
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: — Nie po­lecę na tym, mam lęk gruntu! — Chciałeś po­wie­dzieć — lęk wy­sokości, po­za tym nie bądź głuptasem! — Wiem co chciałem po­wie­dzieć, to grunt zabija!  -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Ja­kość mas­ki mie­rzy się w ska­li uśmiechu. -thrillofit
ja­kość-mas­ki-mie­rzy ę-w ska­li-uśmiechu
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: W sa­moog­ra­nicze­niu jest wiel­kość mistrza. -Johann Wolfgang Goethe
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Kochać - to szczęście. Być kochaną - to wiel­kość kobiety. -Narcyza Żmichowska
kochać- to szczęście-być kochaną- to wiel­kość-kobiety
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Marcel Achard
na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-aby uczy­ć-człowieka-szczęśli­wym-przy­jaciół nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Jeśli szu­kasz miłości, kochaj. -Hekaton
jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
Znaj­dując Ją w so­bie Uzys­kasz Lek­kość Duszy Cytaty: Szu­kasz wro­ga ożeń dzieci  -Ciarka
szu­kasz-wro­ga-ożeń-dzieci