Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty

Go to Gemtracks
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz
nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty:
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja
nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow
prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów  -Aquarelle
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć. -Jeanette Winterson
słowa-to ele­ment-mil­cze­nia-które-da ę-powiedzieć
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Supłami mil­cze­nia nie pozbędziesz się roz­wiązłego języka. -Papużka
supłami-mil­cze­nia-nie pozbędziesz ę-roz­wiązłego-języka
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław
małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski
nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Na­wet nie wyob­rażasz so­bie siły mil­cze­nia,do­bywa­nego każde­go dnia głosu. -kitsh
na­wet-nie wyob­rażasz-so­bie-ły-mil­cze­niado­bywa­nego-każde­go-dnia-głosu
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola
kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Los dał ludziom od­wagę znosze­nia cierpień. -Homer
los-dał-ludziom-od­wagę-znosze­nia-cierpień
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Ani Mil­cze­nia Cytaty: Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia