Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Los dał ludziom od­wagę znosze­nia cierpień. -Homer
los-dał-ludziom-od­wagę-znosze­nia-cierpień
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Jestem wolny od wszelkich uprzedzeń - wszystkich ludzi nie znoszę jednakowo. -Walter Fields
jestem-wolny-od-wszelkich-uprzedzeń-wszystkich-ludzi-nie-znoszę-jednakowo
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kiedyś, gdy pra­cowałem w Phi­lipie Morrisie jed­na ba­ba list miłos­ny na­pisała mi. Była brzydką, grubą i ze wsi dziewuchą, od­pi­sałem, że nic z te­go nie może nig­dy wyjść. Ob­ro­biła mi tak tyłek, że mu­siałem się zwolnić, bo aż ta­kie podłe kłam­stwa o mnie ludziom mówiła. Te­raz związek chce mi pop­suć zaz­dros­na ja­kaś Domi, więc jej mówię z głębi ser­ca : Od­wal się i żebyś zgniła!  -Moon G
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Na tym po­lega w za­sadzie nasza niewo­la, że pod­da­jemy się pa­nowa­niu kłam­stwa, że go nie de­mas­ku­jemy i nie pro­tes­tu­jemy prze­ciw niemu na co dzień. Po­piełuszko nie zat­rzy­mywał się je­dynie na po­kaza­niu te­go fak­tu, ale też mówił o tym, jak pro­wadzić – dziś dla wielu kon­tro­wer­syjną – walkę o prawdę.' ka­zanie Ks. Jerze­go Popiełuszki  -kani213
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Był czas, gdy czczo­no Słońce. Przez wiele stu­leci bu­dowa­no mu wieże, złocis­te ołtarze, składa­no hołd o świ­cie, aż w to­ku wy­darzeń wy­gasł człowiek dla Słońca, które da­lej świeci. -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Wszys­tkie dni to małe cudy. Otwórz tyl­ko swo­je serce... Pośród kłam­stwa i ułudy ty zo­baczysz dużo więcej. Zam­knij oczy moim śladem i wy­ciągnij śmiało ręce. Uchwyć moc­no jedną prawdę, że się widzi tyl­ko sercem. I nie przej­muj się człowiekiem, co łzy two­je śle­po mija. Choćby je­den star­czy przecież gdy nad bólem się pochyla... Boże! Cóż to jest za człowiek, co uśmie­chem tak zachwyca? - To jest anioł - Bóg od­po­wie - - Strażnik cu­du twe­go życia... Cdn. -Alfa Centauri
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Jest je­sień, niedługo Święta już. Nie znoszę tych ka­tolic­kich póz – co z Bo­giem może mieć wspólne­go, że ludzie żrą jak świnie? To szyb­ko minie... -Kazik Staszewski
jest-­sień-niedługo-Świę-już-nie znoszę-tych-ka­tolic­kich-póz-co-z bo­giem-może-mieć-wspólne­go-że ludzie-żrą-jak świnie-to
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Ru­tyna życia codziennego. I ten fałsz za każdym progiem.. Nieunik­nione kłam­stwa i po­rażki. Dlacze­go każdy człowiek tak postępuje? Nie is­tnieją ludzie spra­wied­li­wi, uprzejmi? Gdzie oni są? Gdzie się ukryli? Może jut­ro brak­nie mi tchu, może stracę do­bytek i radość.. Choć dot­knęła mnie już sa­mot­ność, wciąż się jej boję.. Ciągle jes­tem sa­ma, zda­na na siebie. Może kiedyś od­naj­dzie mnie ten je­dyny, prawdziwy przyjaciel. 11.06.2011 * z de­dykacją dla fałszy­wej koleżanki.. -watchingmefall
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Nie znoszę pożegnań. Mają w sobie tyle utajonego dramatyzmu i tego, co może się stać, i tego, czego najczęściej nie można już odwołać. -Izabela Bielińska
nie-znoszę-pożegnań-mają-w-sobie-tyle-utajonego-dramatyzmu-i-tego-co-może-ę-stać-i-tego-czego-najczęściej-nie-można-już-odwołać
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Wszyscy po prostu się ze mnie śmieją. Nie znoszę tego. Czy nie mogę być kimś innym? Mój Boże, jak długo można być sexy? -Marilyn Monroe
wszyscy-po-prostu-ę-ze-mnie-śmieją-nie-znoszę-tego-czy-nie-mogę-być-kimś-innym-mój-boże-jak-długo-można-być-sexy
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Wszys­tko co dzis jest nam w sta­nie dac szczes­cie, jut­ro przy­niesie smu­tek. Je­dyna dro­ga do szczes­cia to znosze­nie z po­kora ut­ra­ty i cze­kanie na pojutrze. -Charlotka
wszys­tko-co dzis-jest nam-w sta­nie-dac-szczes­cie-jut­ro-przy­niesie-smu­tek-je­dyna dro­ga-do szczes­cia-to znosze­nie-z po­kora
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Le­kar­stwa działają wol­niej od choroby. -Tacyt
le­kar­stwa-działają-wol­niej-od choroby
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Pochleb­stwa to pot­ra­wa, która wszys­tkim smakuje. -Carl Soldoni
pochleb­stwa-to pot­ra­wa-która-wszys­tkim-smakuje
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Bez łgar­stwa żad­na mo­wa się nie obejdzie. -Mikołaj Gogol
bez-łgar­stwa-żad­na-mo­wa ę-nie obejdzie
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Cza­sem na­wet le­kar­stwa nie po­magają . -Chemicals
cza­sem-na­wet-­kar­stwa-nie po­magają
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. -Georges Elgozy
trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­ca ma za­letę - wyobraźnię. -Tadeusz Szyfer
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Pochleb­stwa są jak wo­da ko­lońska: do wącha­nia, nie do połykania. -Josh Billings
pochleb­stwa-są jak wo­da-ko­lońska-do wącha­nia-nie do połykania
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem. -Julian Tuwim
głup­stwa-można-mówić-by­-nie uroczys­tym-tonem
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Odejść od sche­matów pos­pol­stwa w spójności su­mienia ... -Cykam
odejść-od sche­matów-pos­pol­stwa-w spójnoś-su­mienia
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy
za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Nie masz na upór le­kar­stwa, ani może być wynalezione. -Sebastian Śleszkowski
nie-masz-na upór-­kar­stwa-ani-może-być-wynalezione
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski
i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. -William Blake
ze­gar-od­mie­rza-godzi­ny-głup­stwa-ale-mądroś-nie mierzą-zegary
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków. -Milan Kundera
miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus
kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą. -Nieistniejąca
kłam­stwo- mur-ochron­ny-przed-prawdą
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra
Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. -Janusz Roś
kłam­stwo- krótkie-no­gi-ale-często-zgrabne
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski
kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda
Znoszę Kłam­stwa Na czczo Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit
praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe