Zo­baczyć Cytaty

Zo­baczyć Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Zo­baczyć Cytaty: Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko. -Bob Marley


Zo­baczyć Cytaty: Widzi­my wszys­tko jak­by w zwier­ciad­le, niejas­no. Cza­sami możemy zaj­rzeć przez lus­tro i zo­baczyć od­ro­binę te­go, co jest po dru­giej stro­nie. Gdy­byśmy całkiem wyczyści­li zwier­ciadło, zo­baczy­libyśmy o wiele więcej. Ale wte­dy nie mog­li­byśmy zo­baczyć siebie... -Jostein Gaarder


Zo­baczyć Cytaty: Chcę zo­baczyć oczy. Chcę zaj­rzeć pod po­wie­rzchnię bla­dej ziele­ni i zo­baczyć, co jest wewnątrz mnie, co jest we mnie, co uk­ry­wam. Zaczy­nam pod­no­sić wzrok, ale od­wra­cam się. Próbuję się zmu­sić, ale nie mogę. -James Frey


Zo­baczyć Cytaty: tłumy na ulicach nie znają powodów odchodzą wy­daje się że to my nieśmiertelni zapominamy dzień przemija czy to znasz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś py­tani o drogę zagubieni umar­li dla innych trwamy nie zat­rzy­muje­my się nocą w opuszczo­nych miastach jut­ro będzie późno czy to wiesz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś  -lookartpro


Zo­baczyć Cytaty: Pozwól zo­baczyć w so­bie człowieka. -dmn292


pozwól-zo­baczyć-w so­bie-człowieka
Zo­baczyć Cytaty: Wy­biegam w przód, aby zo­baczyć jak da­leko kiedyś zajde. -tkaczu32


wy­biegam-w przód-aby zo­baczyć-jak da­leko-kiedyś-zajde
Zo­baczyć Cytaty: złe sny poz­wa­lają nam zo­baczyć co w nas ta­kiego siedzi... -Sipa


złe-sny-poz­wa­lają-nam-zo­baczyć-co w nas-­kiego-siedzi
Zo­baczyć Cytaty: zbyt trud­no zo­baczyć się nam dlatego pozwól mi.... zos­tać tu na zawsze  -Ramizes


zbyt-trud­no-zo­baczyć ę-nam-dlatego-pozwól-mi-zos­ć- na zawsze 
Zo­baczyć Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
Zo­baczyć Cytaty: czy to nie jest za­baw­ne zo­baczyć swoją własną twarz wpat­rzoną w sa­mego siebie  -samothnick


czy-to nie jest za­baw­ne-zo­baczyć-swoją-własną-twarz-wpat­rzoną-w ­mego-siebie 
Zo­baczyć Cytaty: Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok. -respirer


mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
Zo­baczyć Cytaty:


każdy-z nas-głosi-słowa-czy­ny-bliz­ny-których-nie da ę-o tak-za­pom­nieć-i prze­baczyć~pa­weł-rychlica 
Zo­baczyć Cytaty: Słuszne jest wy­baczyć wi­ny proszące­mu o przebaczenie. Aequum est pec­ca­tis ve­niam pos­centem red­de­re rur­sus. (łac.)  -Horacy


słuszne-jest wy­baczyć-wi­ny-proszą­mu-o przebaczenie-aequum-pec­ca­tis-ve­niam-pos­centem-red­de­re-rur­sus-łac 
Zo­baczyć Cytaty: Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl


zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku
Zo­baczyć Cytaty: Ludzie są w sta­nie wy­baczyć in­nym wszys­tko, tyl­ko nie sukces. -Aga250909


ludzie-są w sta­nie-wy­baczyć-in­nym-wszys­tko-tyl­ko-nie sukces
Zo­baczyć Cytaty: Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?  -NightHuntress


gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj 
Zo­baczyć Cytaty: Cza­sem trze­ba się ko­muś ofiaro­wać, żeby zo­baczyć, kim się jest. -Cecelia Ahern


cza­sem-trze­ba ę-ko­muś-ofiaro­wać-żeby-zo­baczyć-kim ę-jest