Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty

Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Znów wrzu­cił do la­musa wszys­tkie roz­cza­rowa­nia swo­jego małżeństwa. Zos­ta­wił ot­wartą szuf­ladę - prze­cież wciąż do niej sięga. -laser show


znów-wrzu­ł-do ­musa-wszys­tkie-roz­cza­rowa­nia-swo­jego-łżeństwa-zos­­wił-ot­wartą-szuf­ladę- prze­cież-wciąż-do niej
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnot­li­wi, po pros­tu poświęcają Bo­gu to, co po­zos­ta­wił diabeł. -Jonathan Swift


kiedy-ludzie-z wiekiem-stają ę-cnot­li­wi-po pros­-poświęcają-bo­gu-to-co po­zos­­wił-diabeł
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Je­go facho­wiec zos­ta­wił roz­be­beszoną łazienkę i zniknął na tydzień. Po ty­god­niu wpraw­dziw wrócił, ale Fi­lip wo­lał nie oglądać je­go za­pijaczo­nej fizys. -Marta Fox


je­go-facho­wiec-zos­­wił-roz­be­beszoną-łazienkę-i zniknął-na tydzień-po ty­god­niu-wpraw­dziw-wrół-ale-fi­lip-wo­ł
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia. -chrupcia


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz. -awatar


his­to­ria-sta­ra-jak kraków-kiedy-król-krak-postępo­wy-nad-czas-sta­wił-ławy-tuszy-dla-kra­kus­kich-mas-lud-tusze-pożarł-spra­wił
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Me­tafo­ra jest chy­ba naj­bar­dziej pro­duk­tywną ze wszys­tkich umiejętności człowieka. Jej sku­teczność gra­niczy z cu­dem. Wy­daje się narzędziem tworze­nia, które Bóg zos­ta­wił przez za­pom­nienie w umyśle jed­ne­go ze swoich stworzeń, kiedy je czynił. -Jose Ortega y Gasset


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Zos­ta­wił swój straszny świat i wszedł do świata nor­malnych ludzi. I od tej chwi­li po­winien był postępo­wać zgod­nie z obo­wiązujący­mi tu za­sada­mi. A nie postępo­wał. Wszys­tko było dob­rze, dopóki pew­ne­go dnia nie oświad­czył, że ma dość, i nie po­dał żad­ne­go rac­jo­nal­ne­go po­wodu. Tak nie wolno. -nowotwory.gniewu


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Ra­no kiedy za­sy­pia noc, wsta­je słońce, świeci jak wiosen­nych oczu Twoich blask stru­mień, hałas ra­dości i ciepła żar objąć mogę wszechświat, ser­ce wszys­tkich gwiazd, słowo Kocham po­wie­dzieć i usłyszeć, poczuć anioła dotyk, Bóg sprzy­jał, po­zos­ta­wił go TU. Niebo - dom, spek­takl miłości, smak Twoich ust. -RafaelMendes


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Spro­wadził na złą drogę na której był od daw­na, a gdy upew­nił się, że dla mnie słabej nie ma już od­wro­tu, powrócił do 


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Sie­działa pod kołdrą podświet­lając la­tarką je­go zdjęcie trzy­mane w ręce. Po jej po­liczku spływały łzy które ob­wie­szczały smu­tek i roz­pacz pa­nującą w jej małym ser­cu. Zas­ta­nawiała się dlacze­go ją zos­ta­wił, co zro­biła źle. Tęskniła.Przy­tuliła się do je­go koszul­ki, która no­siła jeszcze za­pach je­go per­fum i zasnęła..z nadzieją że to wszys­tko zły sen. -marcelineczka


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: nat­chnienie spłynęło z nienacka oderwawszy od przyziemności zos­ta­wił wszystko zag­ry­zając wy­gasłego papierosa spoj­rzał na płótno widział obraz przenikający ramy szyb­ko pok­ry­wał farbami dręczącą go pustkę po pew­nym czasie zat­rzy­mał się i spojrzał na płótnie wid­niał zygzak z po­mie­sza­nych bar­wnych plam te­raz mógł wrócić do real­ne­go świata *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Dość się pop­ra­wił, kto szczerze żałuje. -Andrzej Maksymilian Fredro


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Głupia rozmowa nie warta słowa. -Jan Sztaudynger


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Two­ja ciepła obecność sze­leści w mo­jej pościeli... Zos­tań chwilę dłużej Zos­tań na zawsze Zos­tań jeszcze... -Uśmiechnięta Anielica


two­ja-ciepła-obecność-sze­ś-w mo­jej-pościeli-zos­ń-chwilę-dłużej-zos­ń-na zawsze-zos­ń-jeszcze
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Miłość jest tyle warta, ile kosztuje. -Karol Bunsch


miłość-jest-tyle-warta-ile-kosztuje
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Nie każda figura jest warta cokołu. -Krystyna Sylwestrzak


Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Czy pani Marta jest grzechu warta? -Marian Hemar


czy-pani-marta-jest-grzechu-warta
Zos­ta­wił Ot­wartą Cytaty: Kto prze­widział przyszłe nie­szczęścia, poz­ba­wił siły obecne. -Cyceron


kto-prze­widział-przyszłe-nie­szczęścia-poz­ba­wił-ły-obecne