Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty

Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lach szczęścia... -stokrotka123


wspom­nienia-naj­piękniej­sza-i ­dyna-rzecz-ja­ka-po­zos­­-po wspa­niałych-chwi­lach-szczęścia
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................   -MarzycielS


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim  -mac790


gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia... -Uśmiechnięta Anielica


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Siedzę i czy­tam nasze roz­mo­wy. Uświada­miam so­bie, że już nig­dy nie po­roz­ma­wiamy, bo Ciebie już nie ma.. Po­zos­tały mi tyl­ko wspom­nienia i wiara, iż kiedyś po­now­nie się spot­ka­my. [*]  -AnDree


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Gdy­by można było zos­ta­wić swój mózg przed wyjściem na im­prezę ludzie zos­ta­wili by także używki. Dziw­ny świat  -Ciepłylolo


gdy­by-można-było-zos­­wić-swój-mózg-przed-wyjściem-na im­prezę-ludzie-zos­­wili-by także-używki-dziw­ny-świat 
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells


w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść... -qches


wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure


Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: W pamiętniku, wspom­nienia i myśli zamknięte. Pow­ra­cają uczucia. -cytlopka


w pamiętniku-wspom­nienia-i myśli-zamknięte-pow­ra­cają-uczucia
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasu... Cris 20.06.2016r. insp. -Cris


wspom­nienia-za­haczają-o in­ny-wy­miar-czasu-cris-20062016r-insp
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco. -MyArczi


wspom­nienia-to fun­da­ment-który-ut­war­dza ę-na bieżąco